The Comparison of Psychological States of Women Participating and Non-Participanting in Vocational and Hobby Course [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(3): 120-129 | DOI: 10.5505/phd.2015.70288

The Comparison of Psychological States of Women Participating and Non-Participanting in Vocational and Hobby Course

Ebru Dığrak1, Deniz Koçoğlu2
1Department Of Nursing, Selcuk University,konya
2Department Of Nursing, Health Science Faculty,selcuk University,konya

INTRODUCTION: The research was conducted with the purpose of determining psychological states of women who participating and non-participanting in vocational and hobby courses and related factors.
METHODS: Totally, 360 women living in Konya’s Karatay region took part in the research, 180 women were picked up among the women participating in vocational and hobby courses, resident in Konya’s Karatay region, the rest 180 vice versa, resident at the same location. A survey form constituting from 36 questions determining individuals’ sociodemographic attributes, health status and living habits and Short Symptom Inventory for determining their psychological states were used. During evaluation of the data, t-test, chi-square test, one-way analysis of variance, Turkey’s HSD (Honestly Significant Difference) test and multiple regression analysis were used.
RESULTS: When research findings were evaluated, it concluded that, the women, who didn’t participate in vocational and hobby courses had more psychological problems than the women, who participated in those courses. Psychological symptoms and complaints about psychological symptoms of the women, who didn’t participate in course, were found significantly high. According to multiple regression analysis, participating in vocational and hobby courses is an important determinant contributing to women’s psychological health positively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among women having low socioeconomic status, It was thought that it would be useful to disseminate participating Vocational and Hobby Course and similar services.

Keywords: Mental Symptoms, Vocational and Hobby Course, Women Mental Health

Meslek ve Hobi Edindirme Kursuna Katılan ve Katılmayan Kadınların Ruh Sağlığı Durumlarının Karşılaştırılması

Ebru Dığrak1, Deniz Koçoğlu2
1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, meslek ve hobi edindirme kursuna katılan ve katılmayan kadınların ruh sağlığı durumlarının ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: AAraştırmada Konya Karatay bölgesinde herhangi bir meslek ve hobi edindirme kursuna devam eden (n: 180) ve aynı bölgede oturup herhangi bir kursa gitmeyen (n: 180) toplam 360 kadın yer almıştır. Bireylerin sosyodemografik özelliklerini, sağlık durumunu ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için 36 soruluk anket formu ve ruhsal durumlarını belirlemek için Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi, ki-kare testi, tek yönlü varyans analizi ile Tukey HSD testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, meslek ve hobi edindirme kursuna katılmayan kadınların ruh sağlığı sorunlarını kursa katılan kadınlara göre daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Kursa katılmayan kadınlarda ruhsal belirtiler ve ruhsal belirtilerden duyulan rahatsızlık anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Çoklu regresyon analizine göre de meslek ve hobi edindirme kursuna katılmanın, kadınların ruh sağlığı düzeyine pozitif yönde katkı sağlayan önemli bir belirleyici olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DDüşük sosyoekonomik düzeydeki kadınlar arasında meslek ve hobi edinme kursları ve buna benzer hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Ruh Sağlığı, Meslek ve Hobi Edindirme Kursu, Ruhsal Belirtiler

Ebru Dığrak, Deniz Koçoğlu. The Comparison of Psychological States of Women Participating and Non-Participanting in Vocational and Hobby Course. J Psy Nurs. 2015; 6(3): 120-129

Corresponding Author: Deniz Koçoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale