Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-60251 | DOI: 10.14744/phd.2021.60251

Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Zeynep Dilşah Karaçam2, Neslihan Keser Özcan3, Onur Sert4
1Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Health Sciences Department of Gerontology, Istanbul, Turkey
2Basaksehir City Hospital, Istanbul, Turkey
3Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Health Sciences Department of Midwifery, Istanbul, Turkey
4Adapazarı ENKA School, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: This research aims to evaluate parents’ opinions about the sexuality of their children with mental deficiency (MD).
METHODS: This research was conducted using the phenomenological method, and it involved the parents of children (n=27) enrolled at a special rehabilitation center in Sakarya Province between February and March in 2018. Individual interviews were conducted using the semi-structured interview technique. Data were analyzed through descriptive analysis by using MAXQDA Plus.
RESULTS: Four themes emerged from the parents’ opinions about the sexuality of their children with MD, as follows: 1) “Not aware/ignoring” (statements showing the parents’ being unaware of the problem or showing that they are not thinking about it), 2) “Feeling incompetent/stigmatized” (statements showing that the parents do not know what to do when their children exhibit sexual attitudes), 3) “Trying to prevent it” (statements regarding limiting their children’s actions), and 4) “Calling for help” (statements regarding their feeling incompetent and their need for help from someone who is knowledgeable about dealing with their situation).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The parents lack sufficient knowledge about their children’s sexuality. They are also uncomfortable in facing criticism from others when problems related to their children’s sexuality arise. Moreover, they try to prevent their children from exhibiting problematic sexual behaviors. They also want to seek help from specialists in dealing with concerns related to their children’s sexuality.

Keywords: Mental deficiency, mother, sexuality, sexuality education, qualitative study

Zihinsel yetersizliği olan ergene sahip ebeveynlerin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşleri: niteliksel bir çalışma

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Zeynep Dilşah Karaçam2, Neslihan Keser Özcan3, Onur Sert4
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Başakşehir Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Adapazarı Enka Okulları, Sakarya Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma zihinsel yetersizliğe sahip ergen ebeveynlerinin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, niteliksel araştırma yöntemlerinden “fenomenolojik yöntem” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Şubat- Mart 2018 tarihleri arasında, Sakarya İli sınırları içerisinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocukların ebeveynleri (n=27) ile yürütülmüştür. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler MAXQDA Plus Programı kullanılarak, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği kapsamında dört tema belirlenmiştir. Bu temalar: 1- Farkında olmama- Görmezden gelme (Sorundan haberdar olmadıkları ya da hiç düşünmediklerine ilişkin ifadeler), 2-Yetersizlik/Damgalanma (çocukları cinsel tutum sergilediğinde ne yapacaklarını bilememeleri ile ilgili ifadeler), 3- Engellemeye çalışma (çocuklarının bu davranışlarını kısıtlama ile ilgili ifadeler), 4- Yardım çağrısı (Kendilerini yetersiz hissettikleri için bilen birilerinden yardım alma istekleriyle ilgili ifadeler).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları; sorunla karşılaştıklarında öncelikle çevreden gelebilecek olan eleştiriler karşısında rahatsız oldukları; çocuklarını engellemeye çalıştıkları; ve bu konuda uzmanlardan destek almak istedikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Davranış, Cinsellik, Ebeveynler, Entellektüel Engellilik, Niteleyici AraştırmaCorresponding Author: Nur Elçin Boyacıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale