Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 216-226 | DOI: 10.14744/phd.2021.60251

Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Zeynep Dilşah Karaçam2, Neslihan Keser Özcan3, Onur Sert4
1Department of Gerontology, İstanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Midwifery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
4Adapazarı ENKA School, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: This research aims to evaluate parents’ opinions about the sexuality of their children with mental deficiency (MD).
METHODS: This research was conducted using the phenomenological method, and it involved the parents of children (n=27) enrolled at a special rehabilitation center in Sakarya Province between February and March in 2018. Individual interviews were conducted using the semi-structured interview technique. Data were analyzed through descriptive analysis by using MAXQDA Plus.
RESULTS: Four themes emerged from the parents’ opinions about the sexuality of their children with MD, as follows: 1) “Not aware/ignoring” (statements showing the parents’ being unaware of the problem or showing that they are not thinking about it), 2) “Feeling incompetent/stigmatized” (statements showing that the parents do not know what to do when their children exhibit sexual attitudes), 3) “Trying to prevent it” (statements regarding limiting their children’s actions), and 4) “Calling for help” (statements regarding their feeling incompetent and their need for help from someone who is knowledgeable about dealing with their situation).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The parents lack sufficient knowledge about their children’s sexuality. They are also uncomfortable in facing criticism from others when problems related to their children’s sexuality arise. Moreover, they try to prevent their children from exhibiting problematic sexual behaviors. They also want to seek help from specialists in dealing with concerns related to their children’s sexuality.

Keywords: Mental deficiency, mother; sexuality; sexuality education; qualitative study.

Zihinsel yetersizliği olan ergene sahip ebeveynlerin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşleri: niteliksel bir çalışma

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Zeynep Dilşah Karaçam2, Neslihan Keser Özcan3, Onur Sert4
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Başakşehir Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Adapazarı Enka Okulları, Sakarya Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma zihinsel yetersizliğe sahip ergen ebeveynlerinin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, niteliksel araştırma yöntemlerinden “fenomenolojik yöntem” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Şubat- Mart 2018 tarihleri arasında, Sakarya İli sınırları içerisinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocukların ebeveynleri (n=27) ile yürütülmüştür. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler MAXQDA Plus Programı kullanılarak, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği kapsamında dört tema belirlenmiştir. Bu temalar: 1- Farkında olmama- Görmezden gelme (Sorundan haberdar olmadıkları ya da hiç düşünmediklerine ilişkin ifadeler), 2-Yetersizlik/Damgalanma (çocukları cinsel tutum sergilediğinde ne yapacaklarını bilememeleri ile ilgili ifadeler), 3- Engellemeye çalışma (çocuklarının bu davranışlarını kısıtlama ile ilgili ifadeler), 4- Yardım çağrısı (Kendilerini yetersiz hissettikleri için bilen birilerinden yardım alma istekleriyle ilgili ifadeler).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları; sorunla karşılaştıklarında öncelikle çevreden gelebilecek olan eleştiriler karşısında rahatsız oldukları; çocuklarını engellemeye çalıştıkları; ve bu konuda uzmanlardan destek almak istedikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Davranış, Cinsellik, Ebeveynler, Entellektüel Engellilik, Niteleyici Araştırma

Nur Elçin Boyacıoğlu, Zeynep Dilşah Karaçam, Neslihan Keser Özcan, Onur Sert. Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 216-226

Corresponding Author: Nur Elçin Boyacıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale