Assessment of psychological resilience, job satisfaction, and fear level of nurses infected and not infected with the COVID-19 virus [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(4): 281-278 | DOI: 10.14744/phd.2021.57983

Assessment of psychological resilience, job satisfaction, and fear level of nurses infected and not infected with the COVID-19 virus

Ayşe Gökce Işıklı1, Hakan Şen1, Duygu Soydaş2
1Department of Thoracic Surgery, Trakya University, Health Center for Medical Research and Practice, Edirne, Turkey
2Department of Nursing, Trakya University Faculty of Health Sciences, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The worldwide outbreak of coronavirus 2019 (COVID-19) has had broad consequences for individuals and societies. The pandemic has had a particular effect on nurses' mental health, as well as their social and occupational life. The aim of this study was to evaluate and compare the psychological resilience, job satisfaction, and fear levels of nurses who had and had not developed COVID-19.
METHODS: This cross-sectional study was conducted in a university hospital in Turkey with data collected between March 2021 and April 2021. A total of 66 nurses infected with the virus that causes COVID-19 were included in 1 group and 66 nurses who had not been infected were included in a second group. A personal information form, the Psychological Resilience Scale (PRS), the Job Satisfaction Scale (JSS), and the Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) were used to gather the study data. Data analysis was performed using descriptive analysis, Student’s t-test, chi-squared testing, Pearson’s correlation coefficient measurement, and one-way analysis of variance.
RESULTS: The mean PRS of the nurses was 58.44±10.12, the mean JSS score was 66.19±12.81, and the mean FCV-19S score was 18.46±6.56. COVID-19 infection did not result in a significant difference in these variables (p>.05). However, the professional satisfaction levels of the nurses who had to be hospitalized for COVID-19 treatment were lower than that of the others (p=.009) and their fear levels were higher (p=.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of the study indicated that while the psychological resilience, job satisfaction and fear levels of nurses who were infected with the COVID-19 virus and those who were not were not high, the infection did not result in a significant difference between the groups. Nurses who had been hospitalized for COVID-19 treatment demonstrated lower levels of professional satisfaction and higher levels of fear. Appropriate measures should be taken to increase nurses' psychological resilience and professional satisfaction.


Keywords: COVID-19, fear; job satisfaction; nurses; psychological resilience.

COVID-19 tanısı alan ve almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ve korku düzeylerinin değerlendirilmesi

Ayşe Gökce Işıklı1, Hakan Şen1, Duygu Soydaş2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 toplumlardaki tüm bireyleri olumsuz etkilediği gibi hemşirelerin de hem ruh sağlıklarını hem de sosyal ve iş yaşamlarını etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı COVID-19 tanısı alan ve almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ile korku düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türde olan bu araştırma Türkiye’nin bir üniversite hastanesinde yapıldı. Veriler Mart 2021- Nisan 2021 tarihleri arasında, COVID-19 tanısı pozitif (n=66) ve negatif (n=66) olan toplam 132 hemşireden toplandı. Veriler bir bireysel tanıtım formu, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Mesleki Doyum Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler, Student t testi, ki-kare analizi, Pearson korelasyon analizi ve tek yönlü Anova testi kullanıldı.
BULGULAR: Hemşirelerin ölçek puan ortalamaları; psikolojik dayanıklılık için ortalamanın üzerinde (58.44±10.12), mesleki doyum için orta (66.19±12.81) ve COVID-19 korkularının düşük (18.46±6.56) olduğu bulundu. COVID-19 tanısı almış olmak bu değişkenler üzerinde etkili değildi (p>.05). Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeylerinin ayakta tedavi görenlerden daha düşük olduğu (p=.009), korku düzeylerinin ise daha yüksek olduğu belirlendi (p=.004).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın bulguları COVID-19 tanısı alan ile almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ve korku düzeylerinin yüksek olmadığını ve aralarında fark olmadığını gösterdi. Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeyleri daha düşük, korku düzeyleri ise daha yüksekti. Özellikle COVID-19 nedeniyle hastaneye yatarak tedavi görenler başta olmak üzere, hemşirelerin psikolojik dayanıklılık ve mesleki doyumlarının arttırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşire, korku; mesleki doyum; psikolojik dayanıklılık.

Ayşe Gökce Işıklı, Hakan Şen, Duygu Soydaş. Assessment of psychological resilience, job satisfaction, and fear level of nurses infected and not infected with the COVID-19 virus. J Psy Nurs. 2021; 12(4): 281-278

Corresponding Author: Duygu Soydaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale