Global social functioning of patients with schizophrenia and care burden of caregiving relatives [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 28-38 | DOI: 10.14744/phd.2018.43815

Global social functioning of patients with schizophrenia and care burden of caregiving relatives

Yunus Kaya1, Fatma Öz2
1Department of Nursing, Siirt University, School of Health, Siirt, Turkey
2Department of Mental Health and Illnes Nursing, Near East University Faculty of Nursing, Cyprus

INTRODUCTION: This study aimed to determine the global social functioning levels of patients with schizophrenia and the burden experienced by their caregivers.

METHODS: This study was conducted with primary caregivers of patients with schizophrenia in the psychiatry polyclinics of hospitals within Ankara. The study sample included 130 primary caregivers of outpatients of psychiatric polyclinics and was conducted between January and July of 2013. Data were collected using a patient and caregiver sociodemographic form, as well as the ‘Zarit Caregiver Burden Scale’ and the ‘Functional Remission of General Schizophrenia Scale’.


RESULTS: The study results revealed that both the caregivers’ burden level (55.80±15.90) and the patients’ global social functionality level (49.96±16.34) were medium, and that there was a moderate negative correlation between them (r=-0.67, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In light of these results, it is suggested that psychiatric nurses plan psychosocial interventions to diminish the burden experienced by caregivers, and that psychosocial skills training sessions be implemented to improve the global social functioning of patients.

Keywords: Caregiving, caregiver burden; global social functionality; schizophrenia.

Şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik düzeyi ve hastalara bakım veren yakınlarının bakım yükü

Yunus Kaya1, Fatma Öz2
1Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Siirt
2Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik düzeylerini ve hastalara bakım veren kişilerin bakım yükünü belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ankara ilindeki hastanelerin psikiyatri polikliniklerinde tedavi gören şizofreni hastalarının primer bakım verenleri ile yürütülmüştür. Çalışmanın evreni, psikiyatri polikliniklerinde ayakta tedavi gören şizofreni hastalarına primer bakım veren 130 kişiden oluşmuştur. Çalışma, Ocak–Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler hasta ve bakım veren sosyodemografik özellikler formu, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği ve Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Bu çalışma, hem bakım veren yükü (55.80±15.90) hem de hastaların genel sosyal işlevsellik düzeylerinin (49.96±16.34) orta seviyede olduğunu ve bu iki sonuç arasında orta seviyede negatif bir korelasyon olduğunu göstermiştir (r=-0.67, p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar ışığında, psikiyatri hemşirelerinin bakım verenlerin yükünü azaltmak için psikososyal girişimler planlaması ve hastaların genel sosyal işlevsellik düzeylerini geliştirmek üzere psikososyal beceri eğitimlerinin uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım verme, bakım veren yükü; genel sosyal işlevsellik; şizofreni.

Yunus Kaya, Fatma Öz. Global social functioning of patients with schizophrenia and care burden of caregiving relatives. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 28-38

Corresponding Author: Yunus Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale