Investigation of The Relationship Between Attitudes Towards in Dating Violence Self-Confidence Vocational School of Health Services Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-38257 | DOI: 10.14744/phd.2022.38257

Investigation of The Relationship Between Attitudes Towards in Dating Violence Self-Confidence Vocational School of Health Services Students

Kübra Tan1, Gamze Akay2, Emre ERKAL2
1Istanbul Medeniyet University,Institute of Graduate Education,Istanbul
2Artvin Coruh University Health Services Vocational School, Artvin

INTRODUCTION: This study is carried out to determine factors which affect their self confidences and intimate partner violence attitude in students and the relationship between them who study at vocational school of health services.
METHODS: This descriptive study was conducted with 1125 students who study at vocational school of health professions in a public university. In the analysis of data in this research was used a personal information form, an intimate partner violence attitude scale-revised and a self-confidence scale. In data evaluation was utilized independent sample t test, Mann Whitney U test, One Way Anova, pearson correlation analysis and linear regression analysis.
RESULTS: It was determined the average age of the students 20.73±1.79, the mean score of attitude 46.86±8.52, the mean score of self confidence 126.59±25.70 and there was a significant negative correlation between intimate partner violence attitude scores and self confidence scores (r=-0.287, p<0.001). It was detected that self-confidence becomes low predict for intimate partner violence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study it was determined that students' attitudes towards intimate partner violence were negative and their self-confidence was high, while students who displayed positive attitudes towards intimate partner violence had lower self-confidence. Within this context, students should be educated about the negative effects of violence in close relationships, and motivational initiatives should be taken to increase self-confidence.

Keywords: Self-confidence, violence in students, student violence, attitude, violence in intimate partner

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Flört Şiddetine Yönelik Tutum ile Özgüven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kübra Tan1, Gamze Akay2, Emre ERKAL2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,İstanbul
2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Artvin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumu ile özgüvenlerini etkileyen faktörleri ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak yürütülen çalışma bir devlet üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören 1125 öğrenci ile yapıldı. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutum ölçeği-gözden geçirilmiş formu ve özgüven ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi, Mann-Whitney U test, One WayAnova, pearson korelasyon analizi ve linear regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.73±1.79, yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutum puan ortalamasının 46.86±8.52, özgüven puan ortalamasının 126.59±25.70 olduğu ve tutum puanı ile özgüven puanı arasında negatif yönlü ve önemli bir korelasyon bulunduğu tespit edildi (r=-0.287, p<0.001). Özgüvenin düşük düzeyde yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumun yordalıyıcısı olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yakın ilişkilerde şiddete yönelik tutumlarının olumsuz ve özgüvenlerinin yüksek olduğu, yakın ilişkilerde şiddete yönelik olumlu tutum sergileyen öğrencilerin ise özgüveninin daha düşük olduğu tespit edildi. Bu kapsamda öğrencilere yakın ilişkilerde şiddetin olumsuz etkilerine yönelik eğitim verilmeli, özgüvenin arttırıcı motivasyonel girişimlerde bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğrencilerde özgüven, şiddet, öğrenci şiddet, tutum, yakın ilişkilerde şiddetCorresponding Author: Kübra Tan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale