Perceived Care Burden and Related Factors in Primary Caregivers of Patients Diagnosed with Bipolar Disorder [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-34654 | DOI: 10.14744/phd.2020.34654

Perceived Care Burden and Related Factors in Primary Caregivers of Patients Diagnosed with Bipolar Disorder

Begüm Çamlı1, Sevil Yılmaz2
1Saray State Hospital, Tekirdag
2Istanbul University - Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Mental Health and Psychiatric Nursing

INTRODUCTION: This study was carried out in a descriptive design in order to determine perceived care burden primary caregivers and the related factors.
METHODS: The sample of the study consisted of caregivers of patient with bipolar disorder in all outpatient clinics and inpatient clinics of a university hospital in Istanbul. Data were collected with Personal Information Form and Carergivers’ Burden Inventory between March and September 2018. Mann Whitney U test, Independent Sample t test, Kruskal Wallis H test, One-Way Anova, LSD and Dunn’s tests, Spearman and Pearson correlation analysis were used.
RESULTS: This research indicated that 60.4% of the caregivers were women and the average age was 38.36±11,69 years. The average inventory score was 41.99±19,9 and developmental burden subscale has highest score as 12.35 ± 5.25. Those caregivers living in the same home, who are children of patient, give voluntary care, who often have difficulty in performing their role, evaluate their spiritual status as weak, who often need help from someone else in care, frequency of symptoms, any comorbidity with bipolar disorder and who were subjected to violence by their patients; were scored as statistically significant and higher compared to others in the total score of inventory and the most of burden sub-scales (p<0,05). A statistically significant correlation was found between the number of days to give care and the time-addiction burden subscale (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It might be recommended to conduct comparative studies on the care burden with a larger sample of caregivers from different socioeconomic levels and institutions.

Keywords: caregivers, care burden, bipolar disorder, psychiatric nursing

Bipolar Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Birincil Bakım Vericilerinin Algıladığı Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörler

Begüm Çamlı1, Sevil Yılmaz2
1Tekirdağ Saray İlçe Devlet Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, bipolar bozukluk tanılı hastaların birincil bakım vericilerinin algıladığı bakım yükü ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul'daki bir üniversite hastanesinin Psikiyatri kliniğinde takip edilen bipolar bozukluk tanılı hastaların bakım vericileri ile Mart - Eylül 2018 tarihleri arasında yürütüldü. Veriler, Bilgi Formu ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri (BYE) ile toplandı. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Bağımsız Örneklem t testi, Kruskal Wallis H testi, One-Way Anova, LSD ve Dunn’s testleri, Spearman ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Bakım vericilerin yaş ortalaması 38,36±11,69 olup, %60,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. BYE puan ortalaması 41,99±19,9 olup, alt boyutlarında en yüksek puanı gelişimsel yük alt boyutundan (12,35±5,25) aldıkları görüldü. Bakım vericinin hastanın çocuğu olması, hasta ile aynı evde yaşama, gönüllü olarak bakım verme, bakımda rollerini yerine getirmede güçlük yaşama, manevi durumunu zayıf olarak değerlendirme, hastanın kendi bakımı ve tedavisi konusunda başka birinin yardımına ihtiyaç duyma sıklığı, hastalık belirtilerinin görülme sıklığı, bipolar bozukluğa eşlik eden başka bir hastalığın bulunması ve şiddet uygulama sıklığına göre BYE ve alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p<0,05). Hastaya haftalık bakım için ayrılan süre ile BYE arasında pozitif yönlü bir ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bipolar bozukluk tanılı hastaların bakım verenlerinin orta düzeye yakın bir yük yaşadıkları saptandı. Bakım verenlere destek olacak güçlendirme programlarının oluşturulması ve geniş örneklemli karşılaştırılmalı çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: bakım verenler, bakım yükü, bipolar bozukluk, psikiyatri hemşireliğiCorresponding Author: Sevil Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale