The effect of Community Mental Health Center services on the frequency of hospital admissions, severty of disease symptoms, functional healing and insight in patients with schizophrenia [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-18199 | DOI: 10.14744/phd.2021.18199

The effect of Community Mental Health Center services on the frequency of hospital admissions, severty of disease symptoms, functional healing and insight in patients with schizophrenia

Fatma Çoker1, Arzu Yalçınkaya2, Munevver Celik1, Aysun Uzun1
1Samsun Mental Health Diseases Hospital, Pelitkoy Community Mental Health Center, Samsun
2Samsun Health Directorate, Mental Health Unit, Samsun

INTRODUCTION: Community Mental Health Center (CMHC) is a center that was established to ensure that individuals with severe mental disorders take part in life, provide psychosocial support, follow-up and treatment, and also try to reduce the number of hospitalizations. In this study, it was aimed to examine the effects of rehabilitation services carried out in CMHC on the frequency of hospitalization, severity of disease symptoms, functional recovery and insight in patients with schizophrenia.
METHODS: Schizophrenia patients who have continued to the CMHC for at least one year were included in this study. Positive-Negative Syndrome Scale (PANSS), Functional Remission of General Schizophrenia Scale (FROGS), and Schedule for Assesing the Three Components of Insight (SAI) were applied when they started CMHC and at the end of the first year.
RESULTS: 47 patients (24 males, 23 females) with a mean age of 41.9 ± 8.9 (33 to 51 years old) were included in the study. It was determined that the frequency of hospitalization of schizophrenia patients who were followed up in CMHCs decreased significantly (p<0.05).
After receiving CMHC service, PANSS Positive Scale, Negative Scale, General Psychopathology Scale, and Scale total score average were found to be statistically significantly lower, while the mean scores of SAI and FROGS were statistically significantly higher (p<0.001).


DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of the study show that rehabilitation services provided in CMHC reduce the number of hospitalizations and have a significant effect on the severity of disease symptoms, functional recovery and insight.

Keywords: CMHC, schizophrenia, hospitalizion frequency, positive negative symptoms, functional improvement, insight

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine etkisi

Fatma Çoker1, Arzu Yalçınkaya2, Munevver Celik1, Aysun Uzun1
1Samsun Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi, Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Samsun
2Samsun Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Birimi, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, aynı zamanda hastaneye yatış sayılarını azaltmaya çalışan merkezlerdir. Bu araştırmada; TRSM’de yürütülen rehabilitasyon hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya TRSM’ye, en az bir yıl süreyle devam etmiş şizofreni hastaları dahil edilmiştir. TRSM’ye başladıklarında ve birinci yılın sonunda Pozitif-Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ), İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) testleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Yaş ortalaması 41.9 ± 8.9 (33 – 51yaş aralığı) olan 47 hasta (24 erkek, 23 kadın) araştırmaya dahil edilmiştir. TRSM hizmetlerinden faydalanan şizofreni hastalarının hastaneye yatış sıklığının anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiştir (p<0.05). TRSM hizmeti aldıktan sonraki PANSS Pozitif Ölçek, Negatif Ölçek, Genel Psikopatoloji Ölçeği ve Ölçek toplam puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, İÜBDÖ puan ortalaması ve ŞİLÖ puan ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada elde dilen bulgular TRSM'de uygulanan rehabilitasyon hizmetlerinin hastaneye yatış sayılarını azalttığını, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerinde de anlamlı derecede etkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: TRSM, şizofreni, yatış sıklığı, pozitif negatif semptomlar, işlevsel iyileşme, içgörüCorresponding Author: Fatma Çoker, Türkiye
LookUs & Online Makale