The effect of community mental health center services on the frequency of hospital admission, severity of disease symptoms, functional recovery, and insight in patients with schizophrenia [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 181-187 | DOI: 10.14744/phd.2021.18199

The effect of community mental health center services on the frequency of hospital admission, severity of disease symptoms, functional recovery, and insight in patients with schizophrenia

Fatma Çoker1, Arzu Yalçınkaya2, Münevver Çelik1, Aysun Uzun1
1Samsun Mental Health Diseases Hospital, Pelitkoy Community Mental Health Center, Samsun
2Samsun Health Directorate, Mental Health Unit, Samsun

INTRODUCTION: A community mental health center (CMHC) is a local, non-hospital facility established to provide psychosocial support, treatment, and follow-up to patients with mental health disorders in an environment that allows them to remain part of the community and take part in life and thereby reduce the number of hospitalizations. The aim of this study was to examine the effects of CMHC rehabilitation services related to the frequency of hospitalization, severity of disease symptoms, functional recovery, and insight in patients with schizophrenia.
METHODS: Schizophrenia patients who were treated at a single CMHC for at least 1 year were included. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), the Functional Remission of General Schizophrenia Scale (FROGS), and the Schedule for Assessment of Insight (SAI) were administered when they first presented at the CMHC and at the end of the first year of attendance.
RESULTS: A total of 47 patients (24 males, 23 females) with a mean age of 41.9±8.9 years (range: 33–51 years) were included in the study. The results indicated that the frequency of hospitalization of schizophrenia patients who received care at the CMHC decreased significantly (p<0.05). The mean PANSS positive symptom subscale, negative symptom subscale, general psychopathology subscale, and total score recorded after a year of CMHC participation were statistically significantly lower, and the mean SAI and FROGS scores were statistically significantly higher (p<0.001).


DISCUSSION AND CONCLUSION: The study findings showed that rehabilitation services provided by the CMHC reduced the number of hospitalizations and had a significantly positive effect on the severity of disease symptoms, functional recovery, and insight.

Keywords: Community mental health center, functional improvement, hospitalization frequency; insight; schizophrenia; symptoms.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine etkisi

Fatma Çoker1, Arzu Yalçınkaya2, Münevver Çelik1, Aysun Uzun1
1Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Samsun
2Samsun Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Birimi, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, aynı zamanda hastaneye yatış sayılarını azaltmaya çalışan merkezlerdir. Bu araştırmada; TRSM’de yürütülen rehabilitasyon hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya TRSM’ye, en az bir yıl süreyle devam etmiş şizofreni hastaları dahil edilmiştir. TRSM’ye başladıklarında ve birinci yılın sonunda Pozitif-Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ), İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) testleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Yaş ortalaması 41.9±8.9 (33–51 yaş aralığı) olan 47 hasta (24 erkek, 23 kadın) araştırmaya dahil edilmiştir. TRSM hizmetlerinden faydalanan şizofreni hastalarının hastaneye yatış sıklığının anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiştir (p<0.05). TRSM hizmeti aldıktan sonraki PANSS Pozitif Ölçek, Negatif Ölçek, Genel Psikopatoloji Ölçeği ve Ölçek toplam puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, İÜBDÖ puan ortalaması ve ŞİLÖ puan ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada elde dilen bulgular TRSM'de uygulanan rehabilitasyon hizmetlerinin hastaneye yatış sayılarını azalttığını, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerinde de anlamlı derecede etkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İçgörü, işlevsel iyileşme; pozitif negatif semptomlar; şizofreni; TRSM; yatış sıklığı.

Fatma Çoker, Arzu Yalçınkaya, Münevver Çelik, Aysun Uzun. The effect of community mental health center services on the frequency of hospital admission, severity of disease symptoms, functional recovery, and insight in patients with schizophrenia. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 181-187

Corresponding Author: Fatma Çoker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale