Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science İletişim fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara sahip bireylere yapılan stigma konusundaki düşünce ve önerilerinin belirlenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 1-11 | DOI: 10.14744/phd.2018.37268

İletişim fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara sahip bireylere yapılan stigma konusundaki düşünce ve önerilerinin belirlenmesi

Işıl Işık1, Sümeyra Nurdan2, Ceren Zeren2, Zümrüt Yılmaz3
1Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul
3Özel Lazer Göz Merkezi, Ameliyathane Hemşiresi, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde okuyan öğrencilerin, ruhsal hastalıklara sahip bireylere yapılan stigma konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi ve stigmanın önlenmesine yönelik görüş ve önerilerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma fenomenolojik olarak yapılmış olup, 2016–2017 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

BULGULAR: Bireysel derinlemesine görüşmelerde ruhsal hastalıklara yönelik stigmanın önlenmesi için öğrencilerin %83.3’ü sağlık programlarının doktorlar tarafından yapılması gerektiğini, %75’i toplumun doğru bilgilendirilmesinin gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin %50’si üniversitelere ders eklenmesinin ruhsal hastalıklara karşı yapılan stigmanın önlenmesinde büyük rol oynayacağını belirtmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada, iletişim fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara karşı yapılan stigma davranışını yanlış buldukları sonucuna varılmış, katılımcıların yanıtları doğrultusunda yeni yetişen medya sektörü çalışanlarının, psikiyatri hastalarını haber yaparken veya medyada konu ederken daha özverili, empati kurarak, hoşgörülü ve saygıyla yaklaşacakları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İletişim öğrencileri, ruhsal hastalıklar; stigma.

Determining the ideas and suggestions of communication faculty students about stigmatization of individuals with mental illness

Işıl Işık1, Sümeyra Nurdan2, Ceren Zeren2, Zümrüt Yılmaz3
1Department of Nursing, Yeditepe University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Graduate Student in Nursing, Yeditepe University Institute of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Department of Operating Room Nurse, Private Laser Eye Clinic, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study is carried out with students who study at the communication faculty of a private university in Turkey. The study aims to determine the opinions of the students about stigmas towards individuals with mental illnesses and to learn the views and suggestions for preventing this stigmatization.
METHODS: This research was a qualitative study conducted with 12 students in the communication faculty of a foundation university in Istanbul, Turkey in the 2016–2017 academic year who agreed to participate in the study. Data were collected by the face-to-face interview method.
RESULTS: In individual in-depth interviews, 83.3% of the students expressed that doctors should conduct health programs in order to prevent stigmatization of mental illnesses. In addition, 75% responded that society should be educated appropriately and 50% of the students stated that adding courses in the university curriculum would play a major role in preventing this stigmatism.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The study concluded that communication faculty students found stigmatizing behavior towards mental illness inappropriate. The participants further responded that as employees of the newly emerging media sector they will approach psychiatric patients with more devotion, empathy, tolerance and respect when reporting in the media. The participants in this research will play an important role in the future of media, therefore this research is significant.

Keywords: Communication students, mental illness; stigmatization.

Işıl Işık, Sümeyra Nurdan, Ceren Zeren, Zümrüt Yılmaz. Determining the ideas and suggestions of communication faculty students about stigmatization of individuals with mental illness. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 1-11

Sorumlu Yazar: Işıl Işık, Türkiye