Hızlı Arama
Sigara, alkol ya da madde bağımlılarında problem çözme becerisinin; özkıyım, depresyon, umutsuzluk üzerine etkisi ve birbirleriyle olan ilişkileri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 39-47 | DOI: 10.14744/phd.2018.57689

Sigara, alkol ya da madde bağımlılarında problem çözme becerisinin; özkıyım, depresyon, umutsuzluk üzerine etkisi ve birbirleriyle olan ilişkileri

Sakine Fırıncık1, Nermin Gürhan2
1Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Karabük
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, sigara, alkol ya da madde bağımlılarında problem çözme becerisinin; özkıyım, depresyon, umutsuzluk üzerine etkisi ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma Ocak 2015–Mayıs 2015 tarihleri arasında yatarak tedavi görüp çalışmaya katılmayı kabul eden 483 hasta ile yürütülmüştür. Veriler Katılımcı Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri, İntihar Olasılığı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi ve Spearman’s Korelasyon yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların %48.8’inin 21–30 yaş grubunda olduğu, büyük çoğunluğunun %96.1 erkek ve %53.6’sının bekâr olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %67.3’ünün ailesiyle yaşadığı ve %64.0’ünün çekirdek aile tipinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmı %73.3’ü işsiz olup, eğitim durumu %40.2 lisedir. %59.6’sının ekonomik durumunun ise düşük seviyede olduğu görülmüştür. Sigara, alkol ya da madde bağımlılarında; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve ekonomik durum, problem çözme becerisini, özkıyım olasılığını, depresyon ve umutsuzluk düzeyini etkilemektedir. Sigara, alkol ya da madde bağımlılığı ile problem çözme becerisi, özkıyım, depresyon ve umutsuzluk arasında ilişki vardır. Bu hastalarda problem çözme becerisi ile depresyon düzeyi, özkıyım olasılığı ile depresyon düzeyi, özkıyım olasılığı ile umutsuzluk düzeyi, depresyon düzeyi ile umutsuzluk düzeyi arasında ilişki vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigara, alkol ya da madde bağımlılarına ve ailelerine problem çözme becerilerini güçlendirmeye yönelik alkol ve madde bağımlılığı sorun olan bireylerle çalışan hemşireler tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Böylece bu bireylerde görülebilecek depresyon, umutsuzluk ve özkıyım olasılığı önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, depresyon; hemşirelik; intihar; problem çözme.

The effect of problem-solving ability on suicide, depression, and hopelessness in cigarette, alcohol, or substance addicts and relationships with each other

Sakine Fırıncık1, Nermin Gürhan2
1Department of Psychiatry, Karabük University Faculty of Health Sciences, Karabük, Turkey
2Department of Psychiatry, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This research was conducted to investigate the effects of problem-solving skills on smoking, drinking alcohol, suicide, and hopelessness.
METHODS: This descriptive study was conducted between January 2015 and May 2015 with 483 inpatients who received treatment and agreed to participate in the study. The data were collected using a Sociodemographic Information Form, Problem Solving Inventory (PSI), Suicide Probability Scale (SPS), Beck Depression Inventory (BDI), and Beck Hopelessness Scale (BHS). The Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis H Test, and Spearman's Correlation method were used in the analysis of the data.
RESULTS: In the study, 48.8% were 21-30 years of age, a majority were male (96.1%), and 53.6% were single. Among the participants, 67.3% were living with their families and 64% had a nuclear family. The majority of the participants were unemployed (73.3%) and 40.2% percent completed high schools. In addition, 59.6% had low economic status. Smoking, alcohol, or substance use, age, gender, marital status, educational status, and economic situation affected problem-solving skills, probability of suicide, and depression and hopelessness levels. Smoking, drinking alcohol or substance abuse correlate with problem-solving ability, probability of suicide, depression and hopelessness. In addition, there are also correlations between problem-solving ability and depression; probability of suicide and depression; probability of suicide and hopelessness and depression and hopelessness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses who work at alcohol and substance abuse centers should provide problem-solving training to their patients and their families. Thus, possible depression, hopelessness, and suicide that these individuals may face can be prevented.

Keywords: Addiction, depression; nursing; problem solving; suicide.

Sakine Fırıncık, Nermin Gürhan. The effect of problem-solving ability on suicide, depression, and hopelessness in cigarette, alcohol, or substance addicts and relationships with each other. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 39-47

Sorumlu Yazar: Sakine Fırıncık, Türkiye