Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Food Addiction and Associated Factors Among High School Students in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-97759 | DOI: 10.14744/phd.2018.97759

Food Addiction and Associated Factors Among High School Students in Turkey

Hatice Dayılar Candan1, Leyla Küçük2
1Izmir Katip Celebi University Atatürk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Florence Nightingale Nursing Faculty, Departmenrt Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Adolescence is an important period of life during which growth and development are the fastest and which covers transition from childhood to adulthood. This study aims to examine the food addiction the factors having effect on food addiction in high school students.
METHODS: The study was conducted between March 2014 and June 2014. The sampling consisted of 612 students compatible with studyinclusion criteria. Data has been collected by questionaire form and Yale Food Addiction scale.
RESULTS: Adolescents have been seen that average age is 16±0,85 with 52,5% male and 68,1% normal weight. It has been seen that 12,4% of adolescents have food addiction. Girls have been found to have a higher food addiction score than boys, which is statistically significant (p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Food addiction plays a role in the increase in obesity prevalence which is a highly important problem all over the world. It is important to have action plans about the issue for the youth who will compose adult population of the future.

Keywords: adolescence, eating disorders, food addiction, mental health

Lise Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler

Hatice Dayılar Candan1, Leyla Küçük2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma lise öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı kesitsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırma Mart 2014 – Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 genel lisede öğrenim gören ve öğrenciler arasından " tesadüfi örneklem" yoluyla seçilmiş 612 lise öğrencisi ile gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler anket formu ve Yale Yeme Bağımlılığı ölçeği ile toplanmıştır. Anket formunda ergenlerin demografik özelliklerini, aile yapısını ve yeme özelliklerini değerlendiren 49 soru sorulmuştur. Ergenlerin yeme alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla da 27 soruluk "yeme bağımlılığı ölçeği" kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım) ve Pearson Chi-Square, Fisher's Exact test ve Ki-Kare trend istatistiksel analizleri kullanıldı. p<0,05, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Ergenlerin demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 16±0,85 olup, %52,5'unun erkek, %68,1'inin normal kiloda olduğu görüldü. Ergenlerin beslenme alışkanlıkları incelendiğinde; çoğunluğunun düzensiz beslendiği (%52,5), en çok akşam öğünlerinde (%37,6) yediği, öğünlerini 15-30 dakikada (%55,1) tükettiği ve günde 501-1000 ml (%35,6) su içtiği görüldü. Ergenlerde aşırı yeme isteği uyandıran ve bundan dolayı sorun yaşadıkları yiyecekler sıralandığında; ilk üç sırada çikolata/gofret (%46,9), cips (%44,6), kola/gazoz (%42,0) olduğu görüldü. Ölçek puanlarına göre ergenlerin %12.4'ünde yeme bağımlılığı olduğu görüldü. Kızlarda erkeklere oranla yeme bağımlılığı puanı istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere (p=0.002) daha yüksek bulundu. Güzel/yakışıklı olmayan yanları olduğunu düşünen (p=0.004), çok arkadaşı olduğunu ifade eden(p=0.007), daha ince olmayı isteyen (p=0.000), yeme sorunu orta olarak ifade eden (p=0.000) ve aşırı yeme isteği olanlarda (p=0.002) yeme bağımlılığı puanları istatiktiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulundu
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ergenlerin %12.4'ünde yeme bağımlılığı saptanırken kız öğrencilerde, güzel/yakışıklı olmayan yanları olduğunu düşünenlerde, birçok arkadaşı olan ve daha ince olmayı istediğini ifade edenlerde, yeme sorunu orta olarak değerlendiren, aşırı yeme isteği olan, duygudurum ile beslenme bağlantı olduğunu ifade eden ergenlerde yeme bağımlılığı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: adölesan, yeme bozuklukları, yeme bağımlılığı, ruh sağlığıCorresponding Author: Hatice Dayılar Candan, Türkiye
LookUs & Online Makale