Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Review Of Care-Oriented Nurse-Patient Interaction In Nurses Giving Care For Psychiatry Patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-83702 | DOI: 10.14744/phd.2018.83702

Review Of Care-Oriented Nurse-Patient Interaction In Nurses Giving Care For Psychiatry Patients

Elif Deniz Kaçmaz, Mahire Olcay Çam
Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This study has been carried out to review care-oriented nurse-patient interaction level of nurses giving care for psychiatry patients.
METHODS: The study is a cross-sectional and complementary research. The research environment consists of nurses giving care for psychiatry patients in all the public hospitals with psychiatry wards in İzmir and Manisa (N=291). Study sample was not determined; 112 nurses who agreed to participate were included in the sample. Required data were collected through the Nurse Introductory Information Form, Caring Nurse-Patient Interaction Scale, Spiritual Perception of Support Scale. Defining statistics (average number and percentage distribution), and the Kruskall Wallis test, Mann-Whitney-U test and Pearson Correlation analysis were used in evaluation of the collected data
RESULTS: As for the average points nurses giving care for psychiatry patients gained from care-oriented nurse-patient interaction scale, they received 313.08±30.45 for importance aspect, 283.79±37.43 for adequacy aspect and 268.01±47.65 for feasibility aspect. It was also identified that significant differences stood out between their distinctive features, such as level of education, hiring institution, awareness of the definition of integrated care, and importance- adequacy-feasibility aspects of care-oriented nurse-patient interaction. Depending on nurses’ level of spiritual perception of support, there is a positive correlation between importance-adequacy-feasibility aspects of care-oriented nurse-patient interaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses giving care for the psychiatry patients were observed to recognize the importance of care-oriented nurse-patient interaction; however, their self-perception was that they were inadequately applying the necessary importance on this interaction.

Keywords: Psychiatry Nursing, Nursing Care, Nurse Patient Interaction

Psikiyatri Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Düzeylerinin İncelenmesi

Elif Deniz Kaçmaz, Mahire Olcay Çam
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin bakım odaklı hemşire hasta etkileşim düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini İzmir ve Manisa illerinde psikiyatri yataklı servisi olan tüm kamu hastanelerinde çalışan, psikiyatri hastalarına bakım veren hemşireler oluşturmaktadır (N=291). Örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 112 hemşire örneklemi oluşturmuştur. Veriler Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşimi Ölçeği, Manevi Destek Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde dağılımları) ve Kruskall Wallis testi, Mann-Whitney-U testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin, bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi ölçeğinden aldıkları ortalama puanlara bakıldığında, önemlilik boyutundan 313.08±30.45, yeterlilik boyutundan 283.79±37.43 ve uygulanabilirlik boyutundan 268.01±47.65 puan aldıkları görülmüştür. Hemşirelerin, tanıtıcı özelliklerine, özellikle hemşirelerin eğitim durumu, çalıştıkları kurum, bütüncül bakımın tanımını bilme ve bütüncül bakım verme durumlarına göre bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi önemlilik-yeterlilik-uygulanabilirlik boyutlarında önemli farkların olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin manevi destek algı düzeylerine göre bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi önemlilik-yeterlilik-uygulanabilirlik boyutları arasında pozitif yönde ilişki vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan hemşirelerin, bakım odaklı hemşire hasta etkileşimine önem verdikleri, ancak aynı düzeyde kendilerini yeterli algılamadıkları ve uygulanabilir bulmadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Bakımı, Hemşire Hasta EtkileşimiCorresponding Author: Elif Deniz Kaçmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale