Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effect of a domestic violence course on nursing students’ recognition of violence symptoms against women and their attitudes toward violence [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(1): 57-63 | DOI: 10.14744/phd.2019.82712

The effect of a domestic violence course on nursing students’ recognition of violence symptoms against women and their attitudes toward violence

Özlem Can Gürkan
Division of Nursing, Department of Obstetrics and Gynaecology Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to explore the impact of a domestic violence course on nursing students’ knowledge of domestic violence against women, their ability to recognize signs of violence, and their attitudes toward combating domestic violence against women.
METHODS: This study used pre-test post-test quasi-experimental design with control groups and was conducted between September 2015 and December 2017 in the nursing department of a university in İstanbul. Participants in the intervention group attended a Domestic Violence Course (for 2 hours a week for 14 weeks; totaling 28 class hours). Study data were gathered using the Domestic Violence Against Women Test of Knowledge, the Scale for Recognizing the Signs of Violence, and the Attitudes Toward Domestic Violence Scale during both pre-training and post-training. Data collected from a total of 200 study participants (intervention=100; control group=100) were the evaluated.
RESULTS: An examination of the findings of the study demonstrates that participants in both the intervention and the control group displayed significantly higher scores (p<0.05) in their knowledge about domestic violence against women after the training compared to their scores prior to the intervention. The participants in the intervention group displayed significantly higher levels in recognizing signs of physical violence (p<0.05) and in identifying the signs of emotional violence (p<0.01) after they had received the education compared to their scores before the intervention. The intervention group’s attitudes were also found to be significantly different before and after the education (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study suggest that a domestic violence course may increase nursing students’ knowledge of domestic violence against women, as well as increase their ability to recognize signs of violence. Such a course may also be effective for developing positive attitudes toward combating domestic violence against women. Therefore, a domestic violence course should be included in nursing curricula.

Keywords: Domestic violence, nursing education; women.

Aile içi şiddet dersinin hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma ve şiddete karşı tutumlarına etkisi

Özlem Can Gürkan
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, hemşirelik öğrencilerine verilen aile içi şiddet dersinin, öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bilgi düzeylerine, aile içi şiddet mağduru kadındaki şiddet belirtilerini tanıma bilgi düzeylerine ve aile içi şiddete karşı tutumlarına etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ön test – son test, kontrol gruplu yarı deneysel tasarımdaki çalışma, İstanbul’daki bir üniversitesinin hemşirelik bölümünde, Eylül 2015–Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 200 katılımcı (deney grubu=100; kontrol grubu=100) ile gerçekleştirilen çalışmada, deney grubundaki katılımcılar 14 hafta süreyle haftada 2 saat (toplam 28 saat) aile içi şiddet dersine katıldılar. Veriler, tanımlayıcı bilgi formu, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bilgi Testi, Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeği ile Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek kullanılarak elde edildi.
BULGULAR: Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; hem deney hem de kontrol grubundaki katılımcıların eğitim sonrası kadına yönelik aile içi şiddet bilgi puanlarının eğitim öncesine göre anlamlı düzeyde arttığı (p<0.05) belirlendi. Deney grubundaki katılımcıların eğitim sonrası hem fiziksel şiddet belirtilerini tanıma (p<0.05), hem de duygusal şiddet belirtilerini tanıma (p<0.01) puanları eğitim öncesine göre anlamlı düzeyde artmıştı. Deney grubundaki katılımcıların eğitim sonrası tutum puanları eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular; aile içi şiddet dersinin, hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bilgi düzeylerini ve şiddet mağduru kadındaki şiddet belirtilerini tanıma bilgi düzeylerini artırmada etkili olabileceğini ve bunun yanısıra öğrenci hemşirelerde kadına yönelik aile içi şiddete karşı olumlu tutum geliştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Aile içi şiddet dersinin hemşirelik müfredatında ders olarak yer alması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, hemşirelik eğitimi; kadın.

Özlem Can Gürkan. The effect of a domestic violence course on nursing students’ recognition of violence symptoms against women and their attitudes toward violence. J Psy Nurs. 2020; 11(1): 57-63

Corresponding Author: Özlem Can Gürkan, Türkiye
LookUs & Online Makale