Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The MMPI profile traits of borderline personality disorder [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 161-169 | DOI: 10.14744/phd.2018.59002

The MMPI profile traits of borderline personality disorder

Nazan Emil Öğünç1, Nurhan Eren1, Doğan Şahin1, Ebru Temiz2, M. Bilgin Saydam1
1Department of Psychiatry, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversity Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine İleri Nörolojik Bilimler Programı and Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Distinctive, effective and systematic psychological test methods to be used to di-agnose, treat and research borderline personality disorder (BPD) need to be developed and adminis-tered. This study investigates the MMPI profile characteristics of BPD to determine the original pro-file of BPD.
METHODS: This comparative and descriptive study was conducted in the psychiatric clinic of a university hospital from 2000 to 2013. Its sample consisted of 51 patients with BPD, 31 patients with BPD and comorbid personality disorders and 31 patients with no psychiatric diagnosis according to DSM-IV. The MMPI was administered individually to the subjects diagnosed with BPD before the start of treatment and in face-to-face interviews with all participants. The study used chi-square, inde-pendent sample t-test, and the differences between the patient and control groups' MMPI subtests were examined using logistic regression.
RESULTS: There were statistically significant differences between all the subtests except sub-test MF (5) in the comparison between the BPD and control groups. Sub-tests 4, 8, 3 and 2 were found to be high in the MMPI profiles of the BPD group. Logistic regression found that subtest Pd (4) differ-entiates 60% of cases with and without BPD. Along with subtest K, this predictability rises to 70%, and with subtest D (2), it rises to 74%. There were no statistically significant differences between the comorbid and non-comorbid BPD patients' mean profiles, subtests and code types.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant differences were found in the statistical analysis between BPD and control group, and this result is similar to those in the literature. There were no significant differences in the MMPI profiles of the patients with and without comorbidities. BPD characteristics were more dominant in both of these groups than in the control group, and the subtests differed in BPD in multiple cases.

Keywords: Borderline personality disorder, MMPI; personality assessment.

Borderline kişilik bozukluğunun MMPI profil özellikleri

Nazan Emil Öğünç1, Nurhan Eren1, Doğan Şahin1, Ebru Temiz2, M. Bilgin Saydam1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversity Aziz Sancar Deneysel Tıp Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Programı Doktora Öğrencisi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Borderline kişilik bozukluğu (BKB)’nun tanı, tedavi ve araştırma süreçlerinde ayırt edici, etkin ve sistematik psikolojik test yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada BKB ve eş tanı alan BKB hastalarının MMPI profil özellikleri incelenerek, BKB için özgün profilin ne olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, karşılaştırmalı-tanımlayıcı nitelikte, 2000–2013 yıllarında bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, DSM-IV’e göre sadece BKB tanısı alan 51, BKB ve II. Eksende eş tanı alan 31 kişi çalışma grubu, psikiyatrik tanı almayan 31 kişi kontrol grubu olmak üzere 113 kişiden oluşmuştur. MMPI, BKB tanısı alanlara tedaviye başlamadan önce ve tüm katılımcılara yüzyüze görüşme yoluyla bireysel olarak uygulanmıştır. Çalışmada, ki-kare, bağımsız örneklem t-testi kullanılmış, MMPI alt testlerinin hasta ve kontrol grubunu ayırt ediciliği lojistik regresyon ile incelenmiştir.
BULGULAR: BKB ve kontrol grubu arasındaki karşılaştırmalarda alt test 5 (MF) dışında tüm alt testler arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. BKB tanısı alanların ortalama MMPI grup profillerinde 4, 8, 3, 2 alt testleri yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyonla bakıldığında, 4 (Pp) altesti, BKB olan ve olmayan vakaları %60 oranında ayırt etmektedir. K alt testinin katılımı ile bu yordayıcılık %70 oranına yükselmektedir. 2 (D) alt testinin katılımı ile denklemin açıklayıcılığı %74’e yükselmektedir. Eş tanı almayan BKB ve alan BKB hastaları arasında yapılan istatistiksel analizlerde ortalama profil, yükselen alt testler ve kod tipleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BKB ile kontrol grubu arasında yapılan istatistiksel analizlerde anlamlı farklılıklar ortaya konmuştur ve bu sonuç literatürle benzerlik göstermektedir. Eş tanı alan ve almayan BKB hastalarının MMPI profillerinin istatistiksel karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık görülmemiş, BKB özellikleri her iki grupta da kontrol grubuna göre baskın olduğu, çoklu KB durumlarında da bu alt testlerin BKB’nin ayırt edilmesinde öne çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Borderline kişilik bozukluğu, kişilik değerlendirmesi; MMPI.

Nazan Emil Öğünç, Nurhan Eren, Doğan Şahin, Ebru Temiz, M. Bilgin Saydam. The MMPI profile traits of borderline personality disorder. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 161-169

Corresponding Author: Nurhan Eren, Türkiye
LookUs & Online Makale