Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Using Peplau's Interpersonal Relation Nursing Model in the care of a juvenile delinquent [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(3): 218-226 | DOI: 10.14744/phd.2019.54366

Effect of Using Peplau's Interpersonal Relation Nursing Model in the care of a juvenile delinquent

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
Division of Nursing, Department of Mental Health and Psychiatry Nursing, İzmir Katip Çelebi Unıversty Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey

The shaping of nursing care within a specific theoretical framework is important in terms of contributing to the improvement of the quality of care. The aim of this case study is to determine the role of therapeutic interaction and communication in the case of a child delinquent by applying Peplau’s Interpersonal Relations Theory. The case under question involves a 15-year- old juvenile delinquent who had a preliminary diagnosis of depression and was receiving care at a child-adolescent psychiatry clinic. A total of eight semi-structured interviews were conducted with the patient between February and March 2018. The data were collected using semi-structured interview forms prepared by the researcher after conducting a review of the literature. The data were evaluated within the framework of Peplau’s Interpersonal Relations Theory. After undergoing a long period of treatment and care, the patient was discharged with a commitment to take responsibility for his life.

Keywords: Case reports, nursing care; juvenile delinquency.

Suça sürüklenen bir çocuk hastanın bakımında Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Modeli’nin kullanımının bakıma etkisi

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Hemşirelik bakımının kuramsal çerçevede şekillenmesi, bakım kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu olgu çalışmasının amacı, Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Teorisi’nden yararlanılarak, suça sürüklenen çocukların bakımında terapötik etkileşim ve iletişimin yerini göstermektir. Bu doğrultuda 15 yaşında, suça sürüklenen, depresyon ön tanısı ile bir bölge psikiyatri çocuk-ergen psikiyatrisi kliniğinde izlenen hasta için, temel gereksinimler belirlenmiş ve hemşirelik bakımı oluşturulmuştur. Olgu Şubat-Mart 2018’de sekiz yarı-yapılandırılmış görüşme ile takip edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından literatür incelenerek hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Teorisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Hasta uzun bir tedavi ve bakım sürecinden sonra, kendi yaşamı üzerine sorumluluk alma kararlılığı ile taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk suçları, hemşirelik bakımı; olgu sunumları.

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş. Effect of Using Peplau's Interpersonal Relation Nursing Model in the care of a juvenile delinquent. J Psy Nurs. 2019; 10(3): 218-226

Corresponding Author: Gülsenay Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale