Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 286-295 | DOI: 10.14744/phd.2019.50570

The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students

Nesrin İlhan1, Melike Güzlük2, Emire Özmen3
1Department of Nursing, Bezmialem Vakıf University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Infant Observation Room, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ear Nose and Throat, Haseki Training and Research Hospitaly, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out in order to determine the mental health status and the level of basic need fulfillment in university students and the relationship between these two parameters in terms of certain sociodemographic variables.
METHODS: Designed as a cross sectional study, this research study was conducted with 609 students studying at a foundation university in Istanbul. The data were collected using a sociodemographic questionnaire, the University Students Basic Needs Scale and the General Health Questionnaire(GHQ-12). Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Spearman correlation analysis and hierarchical multiple regression were used for the data analysis.
RESULTS: The mean age of the students was 21.65±2.15, and 63.1% were female. The students’ mean GHQ-12 score was 1.77±2.48, with the results from this scale showing that 38.9% of the students had psychological symptoms. Students who had a GHQ-12 score of less than 2 had higher scores on the subscales of survival, power, fun, love and belonging need and freedom than those of students whose GHQ-12 score was greater than 2. The results of the regression analysis revealed that the fulfillment of freedom, survival, fun, power needs, as well as economic status and smoking significantly affected the mental health of the university students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found that students whose basic needs are fulfilled have better mental health.

Keywords: Basic needs, general health questionnaire; mental health; university students.

Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ile temel ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki ilişki

Nesrin İlhan1, Melike Güzlük2, Emire Özmen3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Bebek Gözlem Odası, İstanbul
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını, temel ihtiyaçlarını ve ruh sağlığı ile temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel araştırma, İstanbul’ da bir vakıf üniversitesinde okuyan 609 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler sosyo demografik bilgi formu, Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği (ÜÖTİÖ) ve Genel Sağlık Anketi (GSA-12) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.65±2.15 ve %63.1’i kızdır. GSA-12 puan ortalaması 1.77±2.48’dir. GSA-12’ye göre öğrencilerin %38.9’unda psikolojik semptomlar görülmektedir. GSA puanı 2’nin altında olan öğrencilerin hayatta kalma, güç, eğlence, sevgi ve ait olma ve özgürlük alt ölçek puan ortalamaları, GSA puanı 2 ve üzerinde olanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu. Regresyon analizi sonucunda özgürlük, hayatta kalma, eğlence, güç ihtiyacının, ekonomik durumun ve sigara içme durumunun üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını etkilediği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda temel ihtiyaçları karşılanan öğrencilerin ruh sağlığının daha iyi olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Genel sağlık anketi, ruh sağlılığı; temel ihtiyaçlar; üniversite öğrencileri.

Nesrin İlhan, Melike Güzlük, Emire Özmen. The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 286-295

Corresponding Author: Nesrin İlhan, Türkiye
LookUs & Online Makale