Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Reliability and validity study for the adaptation of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and the Self-Rated Version of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule to Turkish for Individuals with Severe Mental Dis [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 233-240 | DOI: 10.14744/phd.2019.50490

Reliability and validity study for the adaptation of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and the Self-Rated Version of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule to Turkish for Individuals with Severe Mental Dis

Gülsüm Zekiye Tuncer1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The study aimed to adapt the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule/Self-Rated version (CANSAS/CANSAS-P) to Turkish, and to test its validity and reliability on individuals with severe mental disorder.
METHODS: The sample consisted of 111 individuals with severe mental disorders who were receiving care at five separate Community Mental Health Centers in Izmir. The CANSAS was applied by the Researcher and an Observer to evaluate the participants, while the CANSAS-P was completed by the participants.
RESULTS: The content validity index of CANSAS and CANSAS-P was found to be 0.84. Results from the exploratory factor analysis showed that the compliance values of the CANSAS and CANSAS-P were 0.68 and 0.65, respectively. From the confirmatory factor analysis of the scales, the compliance indices were found to be acceptable at 0.075 and 0.054. In the CANSAS compliance analysis conducted to determine the level of agreement between the independent observers the total Kappa value was 0.621. In the parallel form reliability testing, two of the need levels were found to vary between 0.431 and 0.936.
DISCUSSION AND CONCLUSION: From the results, this study concludes that CANSAS and CANSAS-P are valid and reliable tools for conducting assessments of individuals with severe mental disorders in Turkey. The CANSAS is administered by a mental health team, while CANSAS-P is completed by the individual with chronic mental impairment, making them both important tools for identifying the views of both the specialist and the individual. It is believed that with these tools, a cooperative service mentality can be formed in planning treatment and care.

Keywords: Need assessment, reliability and validity; severe mental disorders.

Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Kısa Formu ve Öz Bildirim Formu'nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gülsüm Zekiye Tuncer1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin gereksinimlerini değerlendirme aracı Camberwell Gereksinim Değerlendirme(CGD) Kısa Formu ve Öz Bildirim Formunu Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenilirliğini yapmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Örnekleme, İzmir ilindeki beş Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden takip edilen, kronik ruhsal bozukluğu olan 111 birey alınmıştır. Araştırmacı ve Gözlemci, CGD Kısa Formu ile katılımcıları değerlendirmiştir. Katılımcılar tarafından CGD Öz Bildirim Formu doldurulmuştur.
BULGULAR: CGD Kısa ve Öz Bildirim Formunun kapsam geçerlik indeksi 0,84 bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde CGD Kısa ve Öz Bildirim Formunun sırasıyla uyum değerleri 0,68 ile 0,65 anlamlı ve varsayıma uygun bulunmuştur. CGD Kısa ve Öz Bildirim Formunun doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indekslerinin sırasıyla RMSEA 0,075 ve 0,054 kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. CGD Kısa Formunun bağımsız gözlemciler arası uyum analizi sonucunda gereksinim uyum düzeylerinin çok iyi olduğu bulunmuştur. CGD Kısa ve Öz Bildirim Formu arasındaki paralel form güvenirliğinin, gereksinim korelasyon katsayılarının orta ve yüksek düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. CGD Kısa ve Öz Bildirim Formunun test tekrar test güvenirliğinin, gereksinim korelasyon katsayılarının yüksek ve çok yüksek düzeyde uyumlu olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerde CGD Kısa ve Öz Bildirim Formunun Türkçeye uyarlamasının geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. CGD Kısa Formunun toplumda çalışan Ruh sağlığı ekibi; CGD Öz bildirim formunun da kronik ruhsal bozukluğu olan birey tarafından kullanılarak gereksinimlerin belirlenmesi önerilir. Bu araç ile ruh sağlığı profesyonelleri ve ruhsal bozukluğu olan bireyin gereksinimler düzeyinde ortak karar vermelerini sağlayarak müdahaleleri planlamada işbirlikçi bir hizmet anlayışını oluşturmada yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik-gü, venirlik; gereksinim değerlendirme; kronik ruhsal bozukluk.

Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman. Reliability and validity study for the adaptation of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and the Self-Rated Version of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule to Turkish for Individuals with Severe Mental Dis. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 233-240

Corresponding Author: Gülsüm Zekiye Tuncer, Türkiye
LookUs & Online Makale