Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Global Social Functioning of Patients with Schizophrenia and Care Burden of Caregiving Relatives [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-43815 | DOI: 10.14744/phd.2018.43815

Global Social Functioning of Patients with Schizophrenia and Care Burden of Caregiving Relatives

Yunus Kaya1, Fatma Öz2
1Siirt University, School of Health, Nursing Department, Siirt
2Near East University, Faculty of Nursing, Cyprus

INTRODUCTION: This study aimed to determine the global social functioning levels of patients with schizophrenia and the burden experienced by their caregivers.
METHODS: This study was conducted with primary caregivers of patients with schizophrenia in hospitals with psychiatry polyclinics within Ankara. The study sample comprised 130 primary caregivers of outpatients in psychiatric polyclinics who participated in the study between January and July, 2013. Data was collected using a patient and caregiver sociodemographics form, as well as the ‘Zarit Caregiver Burden Scale’ and the ‘Functional Remission of General Schizophrenia Scale’.


RESULTS: The study results revealed that both the caregivers’ burden level (55.80±15.90) and the patients’ global social functionality level (49.96±16.34) were medium, and that there was a moderate negative correlation between them caregivers (r=-0.67, P<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In light of these results, it is suggested that psychiatric nurses need to plan psychosocial interventions to diminish the burden experienced by caregivers and psychosocial skills training sessions to improve the global social functioning of patients.

Keywords: Caregiving, Caregiver Burden, Global Social Functionality, Schizophrenia.

Şizofreni Hastalarının Genel Sosyal İşlevsellikleri ve Bakım Veren Yakınlarının Bakım Yükü

Yunus Kaya1, Fatma Öz2
1Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Siirt
2Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kıbrıs.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik düzeyleri ve bakım verenlerinin yük deneyimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ankara’daki hastanelerin psikiyatri polikliniğine başvuran şizofreni hastalarının birincil bakım verenleri ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013 yıllının Ocak ve Temmuz ayları arasında psikiyatri polikliniklerinde ayaktan takip edilen 130 şizofreni hastasının birincil bakım verenleri oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, hasta ve bakım veren sosyodemografik özelliklere formu, bunun yanında “Zarit Bakıcı Yük Ölçeği” ve “Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği” kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma sonuçları, hem bakım verenlerin yük puan ortalamalarının (55.80±15.90) hem de şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik puan ortalamalarının (49.96±16.34) orta düzeyde olduğu ve aralarında orta düzeyde negatif yönde bir korelasyonun olduğu bulunmuştur (r=-0.67, P<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular ışığında, psikiyatri hemşirelerinin bakım verenler tarafından deneyimlenen yükü azaltmak için psikososyal girişimleri ve hastaların genel sosyal işlevsellik düzeylerini geliştirmek için psikososyal beceri eğitim oturumlarını planlamalarına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Bakım Verme, Bakım Yükü, Genel Sosyal İşlevsellik, ŞizofreniCorresponding Author: Yunus Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale