Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determınatıon Of The Opınıons and Suggestions Of Communıcatıon Students On Stıgmatızatıon Agaınst Mental Illness [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-37268 | DOI: 10.14744/phd.2018.37268

Determınatıon Of The Opınıons and Suggestions Of Communıcatıon Students On Stıgmatızatıon Agaınst Mental Illness

Işıl Işık1, Sümeyra Nurdan2, Ceren Zeren2, Zümrüt Yılmaz3
1Yeditepe University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing
2Yeditepe University Hospital
3Private Laser Eye Clinic

INTRODUCTION: This study is carried out on the students who study at the communication faculty of a private university in Turkey. In this study, it was aimed to determine the opinions of the students about the stigma made to the individuals with mental illnesses and to learn the views and suggestions for the prevention of stigmatization
METHODS: As a qualitative study, this research was conducted with 12 students who read in the communication faculty of a foundation university in Istanbul in the 2016-2017 academic year and agreed to participate in the study. The data were collected by face-to-face interview method.
RESULTS: In individual in-depth interviews, 83.3% of the students in order to prevent stigmatization for mental illnesses argue that health programs should be done by doctors. In addition, 75% argue that society should be informed correctly and 50% of the students stated that adding courses to universities would play a major role in preventing stigmatism against mental illness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was concluded that communication faculty students found the behavior of stigma against mental illness wrong and according to participants’ answers, the employees of the newly emerging media sector will approach the psychiatric patients more devoted, empathic, tolerant and respectful when they are reporting news or in the media. The fact that those who participate in the research will take the role of media in the future makes this research important.

Keywords: communication students, mental ilness, stigmatization

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Sahip Bireylere Yapılan Stigma Konusundaki Düşünce ve Önerilerinin Belirlenmesi

Işıl Işık1, Sümeyra Nurdan2, Ceren Zeren2, Zümrüt Yılmaz3
1Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
3Özel Lazer Göz Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde okuyan öğrencilerin, ruhsal hastalıklara sahip bireylere yapılan stigma konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi ve stigmanın önlenmesine yönelik görüş ve önerilerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma fenomenolojik olarak yapılmış olup, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin iletişim fakültesinde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
BULGULAR: Bireysel derinlemesine görüşmelerde ruhsal hastalıklara yönelik stigmanın önlenmesi için öğrencilerin %83,3’ü sağlık programlarının doktorlar tarafından yapılması gerektiğini, %75’i toplumun doğru bilgilendirilmesinin gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin %50’si üniversitelere ders eklenmesinin ruhsal hastalıklara karşı yapılan stigmanın önlenmesinde büyük rol oynayacağını belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada, iletişim fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara karşı yapılan stigma davranışını yanlış buldukları sonucuna varılmış, katılımcıların yanıtları doğrultusunda yeni yetişen medya sektörü çalışanlarının, psikiyatri hastalarını haber yaparken veya medyada konu ederken daha özverili, empati kurarak, hoşgörülü ve saygıyla yaklaşacakları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İletişim öğrencileri, ruhsal hastalıklar, stigmaCorresponding Author: Işıl Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale