Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Validity and reliability of Turkish version of the Supportive Care Needs Survey for Partners and Caregivers of Patients Diagnosed with Cancer [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 262-269 | DOI: 10.14744/phd.2019.37029

Validity and reliability of Turkish version of the Supportive Care Needs Survey for Partners and Caregivers of Patients Diagnosed with Cancer

Azize Atli Özbaş1, Sevcan Kılıç1, Fatma Öz2
1Department of Psychiatric Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Lokman Hekim University Health Sciences Faculty, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to culturally adapt and test the psychometric properties of the Turkish version of the SCNS-P&C.
METHODS: The sample of the study consisted of 228 cancer patients who were being treated at an oncology hospital. The data were evaluated using SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) statistics software. The validity of the structure was determined using confirmatory factor analysis, which was performed with AMOS 21.0. Psychometric testing included internal consistency reliability (Cronbach's alpha coefficient), Spearman-Brown reliability, and validity analyses (confirmatory factor analysis and content validity).
RESULTS: The Cronbach’s alpha value of the survey was 0.96, and the Spearman-Brown value of the survey was 0.86. The model was validated by confirmatory factor analysis (χ2/SD=2.53, GFI=0.73, IFI=0.87, CFI=0.87, RMSEA=0.08, and RMR=0.088).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the SCNS-P&C was found to be reliable and valid for Turkish partners and caregivers of cancer patients, which means that its use can lead to a better understanding of needs. The SCNS-P&C can be used in future nursing research and practice as an assessment tool for partners and caregivers of cancer patients.

Keywords: Caregiver, oncology; partner; psychometric properties.

Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Azize Atli Özbaş1, Sevcan Kılıç1, Fatma Öz2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastalarının ve yakınlarının, kanser tanısı alma, tedavi süreci ve tedavi sonrasında ortaya çıkan gereksinimlerinin karşılanabilmesine yönelik eylemler, “destekleyici bakım uygulamaları” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini bir onkoloji hastanesinde tedavi görmekte olan 228 hasta eşi oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen yapının doğrulanması AMOS 21.0 tarafından sağlanmıştır. Psikometrik test olarak iç tutarlılık güvenilirliği (Cronbach's alpha katsayısı), spearman-brown güvenilirliği, geçerlilik analizleri (doğrulayıcı faktör analizi ve içerik geçerliliği) yapılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.96, Spearman-Brown değeri 0.86 olarak bulunmuştur. Model doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır (χ2/SD=2.53, GFI=0.73, IFI=0.87, CFI=0.87, RMSEA=0.08, and RMR=0.088).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanser hastasına bakım veren eşlerde Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe verisyonu geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Ölçeğin klinik araştırmalarında kullanılması bakım veren eşlerin gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren eş, onkoloji; psikometrik özellikler.

Azize Atli Özbaş, Sevcan Kılıç, Fatma Öz. Validity and reliability of Turkish version of the Supportive Care Needs Survey for Partners and Caregivers of Patients Diagnosed with Cancer. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 262-269

Corresponding Author: Sevcan Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale