Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between attitudes towards change and five factor personality traits in nurses [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(3): 211-217 | DOI: 10.14744/phd.2019.34713

The relationship between attitudes towards change and five factor personality traits in nurses

Oya Celebi Cakiroglu1, Arzu Kader Harmanci Seren2
1Department of Nursing, İstanbul Medeniyet University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Nursing Management, University of Health Sciences Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to examine the relationship between nurses’ attitudes towards change and their five factor personality traits.
METHODS: A descriptive and correlational design was applied for the study. Data were collected from 457 nurses working in six different public hospitals, and the Attitudes towards Change Scale and the Five-Factor Personality Traits Scale were used as data collection tools. Data were analyzed using descriptive statistics, Cronbach's alpha internal consistency analysis and Pearson correlation analysis.
RESULTS: The participants received the highest mean score on the resistance to change sub-dimension (3.15±0.71) of the Attitudes Towards Change Scale and on the agreeableness sub-dimension (3.97±0.50) of the Five-Factor Personality Traits Scale. This study found significant relationships between the sub-dimensions of the two scales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study determined that nurses with positive personality traits do not resist change and nurses who were emotionally balanced had positive attitudes towards change. Therefore, personality trait inventories should be used in the selection and appointment of nurses who will work in hospitals experiencing changes.

Keywords: Change, nurse; personality.

Hemşirelerin değişime yönelik tutumları ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki

Oya Celebi Cakiroglu1, Arzu Kader Harmanci Seren2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelerin değişime yönelik tutumları ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımdadır. Veriler, altı farklı kamu hastanesinde çalışan 457 hemşireden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Değişime Yönelik Tutum Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, Cronbach alfa iç tutarlılık analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcılar en yüksek ortalama skoru Değişime Yönelik Tutum Ölçeğinin değişime direnç alt boyutu (3.15±0.71) ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeğinin geçimlik alt boyutunda (3.97±0.50) elde etmiştir. Bu araştırma, her iki ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler saptamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma, pozitif kişilik özellikli hemşirelerin değişime direnç göstermediğini ve duygusal olarak dengeli olan hemşirelerin değişime yönelik pozitif tutuma sahip olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle, değişim deneyimleyen hastanelerde çalışacak hemşirelerin seçiminde ve görevlendirilmesinde kişilik özellikleri envanterleri kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Değişim, hemşire; kişilik.

Oya Celebi Cakiroglu, Arzu Kader Harmanci Seren. The relationship between attitudes towards change and five factor personality traits in nurses. J Psy Nurs. 2019; 10(3): 211-217

Corresponding Author: Oya Celebi Cakiroglu, Türkiye
LookUs & Online Makale