Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Field of Care Work and Habitus [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-19971 | DOI: 10.14744/phd.2018.19971

The Field of Care Work and Habitus

Bahanur Malak Akgün
Ardahan University School Of Health Sciences, Nursing Department, Ardahan, Turkey

INTRODUCTION: This article aims to explain the concept of Pierre Bourdieu’s habitus, that emphasis on both of the field of care work and nurses’ personal characteristics, to researchers who plan to debate the patient-nurse interaction process, nursing practice habits and nurses’ professional-individual self and identity in the field of care work. Nursing is a therapeutic interpersonal process and aims to promote individual’s wellbeing and health. However, very few studies have evaluated how it was installed and shaped in a systematic way. The concepts of Bourdieu’s habitus and field lead the way for nurses who would like to understand the patient-nurse interaction process, nursing practice habits and the field of care work. Habitus affects nurses approach to their patients, how they understand and interpret patients condition, needs of patients, Therefore, habitus affects how the nurses understand and interpret the status and care needs of patients under the circumstances including their individual characteristics. And also, the field of care work is a metaphor for a social site where nurse engage in care-related activities. Ultimately, nurse habitus is developed by both of individual and structural factors which are complex and diversity. So, it affects nurses’ career and motivation to provide services. That the researcher assesses the patient-nurse interaction, nursing practice habits and nurses’ professional-individual self and identity from this aspect affects positively the quality of care.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Bourdieu, the field of care work, habitus, nursing

Bakım Alanı ve Habitus

Bahanur Malak Akgün
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ardahan, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu derleme, bakım alanında hasta hemşire etkileşim sürecini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını ve hemşirelerin mesleki ya da bireysel benlik ve kimliklerini tartışmayı amaçlayan araştırmacılara yalnızca bakım alanına veya yalnızca hemşire bireysel özelliklerine vurgu yapmayarak inceleme olanağı sağlayan Pierre Bourdieu’nün habitus kavramını açıklamayı amaçlamıştır. Hemşirelik bireyin iyilik halini, sağlık gelişimini amaçlayan anlamlı, terapötik ve kişilerarası bir süreçtir. Fakat çok az çalışma bu sürecin nasıl kurulduğunu ve şekillendiğini sistematik bir şekilde değerlendirmiştir. Bu etkileşim sürecini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını ve bakım alanını anlayabilmemizde Bourdieu’nün habitus ve alan kavramları bize yol gösterici olabilecektir. Habitus, hemşirelerin bireysel özelliklerinin de dahil olduğu şartlar altında hastalarının durumlarını ve bakım gereksinimlerini nasıl anladıklarını, yorumladıklarını ve hastalarına yaklaştıklarını etkiler. Bakım alanı ise, hemşirelerin bakım uygulamalarında kullandıkları sosyal alan için bir metafordur. Sonuçta, hemşire habitusu karmaşık ve çeşitlilik gösteren bireysel ve yapısal etkenlerin her ikisine göre geliştiği için hemşirelerin hizmet verme motivasyonunu ve kariyerini etkiler. Bu nedenle, hemşire hasta etkileşimini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını, hemşirelerin mesleki ya da bireysel kimliklerini bu açıdan değerlendirmek bakımın kalitesini olumlu olarak etkileyebilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Bourdieu, bakım alanı, habitus, hemşirelikCorresponding Author: Bahanur Malak Akgün, Türkiye
LookUs & Online Makale