Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-17363 | DOI: 10.14744/phd.2019.17363

Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women

Emel Bahadır Yılmaz1, Ebru Şahin2
1Giresun University, Health Sciences Faculty, Piraziz, Giresun
2Ordu University, Health Sciences Faculty, Ordu

INTRODUCTION: This study aimed to determine the association between prenatal distress levels and sociodemographic characteristics, pregnancy-related factors, and resilience levels of pregnant women.
METHODS: This study was carried out at the gynaecology and obstetric clinics of a maternity and children hospital, Giresun (n=243). The data were collected using the an Information Form, Revised Prenatal Distress Questionnaire, and Resilience Scale for Adult. Spearman correlation analysis and Binary logistic regression analysis were used in data analysis.
RESULTS: The mean prenatal distress total score of the women was 11,63 ± 6,40. The concerns about baby care and postpartum life had highest score. It was found that prenatal distress levels of pregnant women who had risky pregnancy, had a chronic disease, experienced a health problem during pregnancy, and used medicine for this problem were high (p<0,05). There was a negative weak correlation between the prenatal distress levels and the resilience levels of pregnant women (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pregnant women who experience pregnancy-related problems have higher prenatal distress levels. In particular, prenatal distress includes concerns about baby care and postpartum life. These results are similar to those in the literature. Nurses’ awareness of factors affecting prenatal distress can guide them in giving sufficient psychosocial care and support during pregnancy.

Keywords: Prenatal distress, resilience, sociodemographic factors, pregnancy-related factors, nursing

Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler

Emel Bahadır Yılmaz1, Ebru Şahin2
1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Piraziz, Giresun
2Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri, gebeliğe ilişkin faktörler ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Giresun ilinde bir kadın doğum hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde yürütülmüştür (n=243). Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Prenatal Distress Ölçeği ve Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Spearman korelasyon analizi ve Binary lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Prenatal sıkıntı düzeyi puanı ortalaması 11,63 ± 6,40’dır. En fazla ‘bebeğin bakımı ve doğum sonrası yaşam ile ilgili endişeler’ alt boyutunda sıkıntı düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Riskli gebelik yaşayan, kronik bir hastalığı olan, gebeliğinde sağlık sorunu yaşayan ve bu nedenle ilaç kullanan gebelerin prenatal sıkıntı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Gebelerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile prenatal sıkıntı düzeyleri arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,241, p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelik dönemine ilişkin sorunlar yaşayan gebelerin prenatal sıkıntı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Prenatal sıkıntı özellikle bebeğin bakımı ve doğum sonrası yaşam ile ilgili endişeleri kapsamaktadır. Elde edilen bu sonuçlar literatür ile benzerlik göstermektedir. Gebelerin prenatal sıkıntı düzeylerini etkileyen bu faktörlerin bilinmesi, riskte olan gebelere yeterli psikososyal bakımın ve desteğin verilmesi konusunda hemşirelere rehberlik edecektir.

Anahtar Kelimeler: Prenatal sıkıntı, psikolojik dayanıklılık, sosyodemografik özellikler, gebeliğe ilişkin faktörler, hemşirelikCorresponding Author: Emel Bahadır Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale