Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A nursing care for a male anorexia nervosa case: A case report [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 82-87 | DOI: 10.14744/phd.2018.09326

A nursing care for a male anorexia nervosa case: A case report

Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Department of Psychiatric Nursing, Pamukkale University Faculty of Health Sciences, Denizli, Turkey

Anorexia Nervosa is a serious mental disorder characterized by low body mass, excessive fear of weight gain and persistent behavior that prevents weight gain. This is a chronic disorder characterized by physical impairment, and has significant effects on the patient and their family. At the onset of the illness, trigger factors such as a criticism from friends, family members, or jokes about weight are common. This study presents a male patient diagnosed with “Anorexia Nervosa and Major Depression” at the age of 13, however it is not common in males. The family brought the patient to the hospital and he was admitted to the child psychiatry clinic after he was observed to have reluctance, intolerance and an unwillingness to eat. He was eating two tablespoons of food a day, drinking a half a glass of milk at school with a significant reduction of daily fluid and nutrient intake. A nursing care plan addressing the assessment of ineffective nourishment included the following; “eating less than required, fluid volume depletion, ineffective coping, body image distortion, discomfort in self-esteem, impairment in social interaction and constipation risk”. The patient was observed to be quite reluctant and defensive during the interviews. Support from the patient's mother who was accompanying him was requested in order to implement the planned interventions effectively. It is suggested that studies on psychiatric care in adolescents with anorexia should be done to increase the knowledge on this subject and that the number of samples be more extensive.

Keywords: Anorexia nervosa, male patient; nursing care.

Bir erkek anoreksiya nervoza olgusuna yönelik hemşirelik bakımı: Olgu sunumu

Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Denizli

Anoreksiya Nervoza; düşük beden ağırlığı, kilo almaya yönelik aşırı korku veya kilo alımını engelleyen sürekli davranışlar, beden imgesi bozukluğu ile karakterize, kronik seyirli, hasta ve ailesi üzerinde önemli etkileri olan ciddi bir mental bozukluktur. Hastalığın başlangıç nedeni arkadaşlar, aile üyeleri gibi kişilerden eleştiri veya kilo konusunda şaka duyma gibi tetikleyici faktörlerden kaynaklanır. Erkeklerde yaygın olmamakla birlikte bu olguda; 13 yaşında “Anoreksiya Nervoza ve Majör Depresyon” tanısı almış bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastada; isteksizlik, içine kapanıklık, yemek istememe, 2 kaşık yemek yiyip kalkma, okulda sadece yarım bardak süt içme, günlük sıvı ve besin alımında önemli derecede azalma belirtileri görülmesi nedeniyle ailesi tarafından hastaneye getirilmiş ve çocuk psikiyatri kliniğine yatışı yapılmıştır. Bu olguda “gereksiniminden az beslenme, sıvı volüm eksikliği, etkisiz başetme, beden imgesinde rahatsızlık, benlik saygısında rahatsızlık, sosyal etkileşimde bozulma ve konstipasyon riski” tanılarına yönelik hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Hastanın görüşmeler sırasında oldukça isteksiz ve savunucu bir tutum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Planlanan girişimleri etkili uygulayabilmek için hastanın refakatinde bulunan annesinden destek istenmiştir. Anoreksiya nervoza tanısı alan ergenlerde psikiyatrik bakımın planlanmasında bu konuya ilişkin bilgi birikiminin arttırılması gerektiği ve örneklem sayısının geniş olduğu çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, erkek hasta; hemşirelik bakımı.

Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu. A nursing care for a male anorexia nervosa case: A case report. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 82-87

Corresponding Author: Nesrin Çunkuş, Türkiye
LookUs & Online Makale