Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Community based mental health services, in the eye of community mental health professionals [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 186-194 | DOI: 10.14744/phd.2018.00922

Community based mental health services, in the eye of community mental health professionals

Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban
Department of Social Work, Başkent University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to provide views of psychiatrists, nurses, social workers and psychologists who work in community mental health centers (CMHCs) that provide services to individuals, as well as learn how to define their professional roles and responsibilities in these CMHCs.
METHODS: This study is designed as a qualitative research to facilitate a comprehensive understanding of the views of research professionals. Data were collected through in-depth interviews with 11 voluntary participants from eight CMHCs in Ankara. Collected data were subjected to a qualitative analysis.
RESULTS: The opinions of the professional staff are detailed under four headings: stigmatization, perspective of services, problems and suggestions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CMHC professionals generally are evaluating community-based services in a positive manner. Recommendations include implementing regulations for development of CMHCs that are regionally based with an individual focus and integration.

Keywords: Community-based services, community mental health centers; mental health professionals.

Toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan profesyonellerin gözünden toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri

Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, toplum ruh sağlığı merkezlerinde (TRSM) çalışan psikiyatri uzmanı, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikologların TRSM’lerde yerine getirdikleri profesyonel rol ve sorumlulukları nasıl tanımladıklarını ve ruh sağlığı alanında toplum temelli hizmetlerin etkilerine ilişkin görüşlerini öğrenmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma profesyonellerin görüşlerini derinlemesine kavramak amacıyla nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, Ankara’da sekiz toplum ruh sağlığı merkezinde çalışan meslek elemanlarından arasından araştırmaya katılmaya gönüllü 11 kişiden derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler nitel analize tabi tutulmuştur.
BULGULAR: Profesyonellerin görüşleri damgalama, hizmetlere bakış açısı, sorunlar ve öneriler olmak üzere dört başlıkta ele alınmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TRSM’lerde çalışan profesyoneller toplum temelli hizmetleri genel olarak olumlu değerlendirmekte, hizmetlerin geliştirilmesi için bölge bazlı, bireyleri odak alan ve bireyleri toplumla bütünleştirme amacına yönelik düzenlemelerin yerine getirilmesini önermektedirler.

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı profesyonelleri, toplum ruh sağlığı merkezleri; toplum temelli hizmetler.

Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban. Community based mental health services, in the eye of community mental health professionals. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 186-194

Corresponding Author: Seda Attepe Özden, Türkiye
LookUs & Online Makale