J Psy Nurs: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Electroconvulsive Therapy and Nursing Care
Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz
PHD 2011; 2 - 2 | Sayfalar 80 - 89 (21239 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Bir Psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi
Evaluation According to the Functional Health Pattern Model and NANDA Diagnoses of Patient Care Plans Made by Nurses in a Psychiatry Department
Selma Sabancıoğulları, Elvan E. Ata, Meral Kelleci, Selma Doğan
PHD 2011; 2 - 3 | Sayfalar 117 - 122 (16204 kere görüntülendi)

3.
Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
High School Student’s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and Effective Factors
Gönül Özgür, Gülden Yörükoğlu, Leyla Baysan Arabacı
PHD 2011; 2 - 2 | Sayfalar 53 - 60 (10728 kere görüntülendi)

4.
Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler
Quality of Life and Effective Variables Among Health Care Professionals
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu
PHD 2011; 2 - 2 | Sayfalar 61 - 68 (9442 kere görüntülendi)

5.
Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi*
Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli*
Oya Çamcı, Yasemin Kutlu
PHD 2011; 2 - 1 | Sayfalar 9 - 16 (8228 kere görüntülendi)

6.
Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills
Elanur Yılmaz Karabulutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş
PHD 2011; 2 - 2 | Sayfalar 75 - 79 (7682 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu
The Delayed Leave: A Case Presentation
Semra Karaca
doi: 10.5505/phd.2012.39358  PHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 136 - 140 (7101 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Studying High School Students’ Detection Forms of Self Concepts In Terms Of Some Variables
Filiz Adana, Hülya Arslantaş, Muazzez Şahbaz
doi: 10.5505/phd.2012.00719  PHD 2012; 3 - 1 | Sayfalar 22 - 29 (6911 kere görüntülendi)

9.
Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
Determination of care needs according to functional health patterns model of elderly individuals who live in a nursing home
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Gülseren Keskin
doi: 10.5505/phd.2012.03511  PHD 2012; 3 - 1 | Sayfalar 13 - 21 (6700 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?
How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence?
Nur Elçin Boyacıoğlu, Leyla Küçük
PHD 2011; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 45 (6467 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Nurses’ and Patients’ Opinions about Their Experiences During the Disease Process of Inpatients in the Intensive Care Unit
Çiğdem Alaca, Rana Yiğit, Ayşe Özcan
PHD 2011; 2 - 2 | Sayfalar 69 - 74 (6030 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Depresyon Tanılı Birey ve Hemşirelik Yaklaşımı
Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach
Şükran Ertekin Pınar, Havva Tel
doi: 10.5505/phd.2012.14633  PHD 2012; 3 - 2 | Sayfalar 86 - 91 (5638 kere görüntülendi)

13.
Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama Süreci ve İçselleştirilmiş Damgalama
Stigma Process and Internalized Stigma among Individuals with Mental Illness
Olcay Çam, Döndü Çuhadar
PHD 2011; 2 - 3 | Sayfalar 136 - 140 (4988 kere görüntülendi)

14.
Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme
The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review
Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
doi: 10.5505/phd.2013.92300  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 91 - 101 (4630 kere görüntülendi)

15.
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler
The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel
Ayşe Büyükbayram, Hale Okçay
doi: 10.5505/phd.2013.14622  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 46 - 53 (4455 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler
Loneliness and Effective Factors in Alcohol and Drug Dependence
Bilge Yıldırım, Esra Engin, Serap Yıldırım
PHD 2011; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 30 (4047 kere görüntülendi)

17.
Psikiyatri Kliniği'nde Yatan Hastaların İlaç Uyumları ve Sosyal Destekle İlişkisi
Drug Compliance of Patients Hospitalized in the Psychiatry Clinic and the Relationship with Social Support
Meral Kelleci, Elvan E. Ata
PHD 2011; 2 - 3 | Sayfalar 105 - 110 (3984 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü
The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing
Aysel KARACA, Gül Ünsal
doi: 10.5505/phd.2012.02486  PHD 2012; 3 - 2 | Sayfalar 80 - 85 (3729 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Gelişimsel ve Durumsal Krize Müdahale: Bir Olgu Sunumu
Developmental and Situational Crisis Intervention: Case Study
Arzu Aydoğdu, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan
doi: 10.5505/phd.2012.19483  PHD 2012; 3 - 2 | Sayfalar 92 - 97 (3722 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
Meme kanseri olan evli kadın hastaların eşler arası uyum ve baş etme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between marital adjustment and coping strategies in married women with breast cancer
Elçin Babaoğlu Akdeniz
doi: 10.5505/phd.2012.08208  PHD 2012; 3 - 2 | Sayfalar 53 - 60 (3529 kere görüntülendi)

 
LookUs & Online Makale