J Psy Nurs: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme
The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review
Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
doi: 10.5505/phd.2013.92300  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 91 - 101 (5379 kere görüntülendi)

2.
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler
The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel
Ayşe Büyükbayram, Hale Okçay
doi: 10.5505/phd.2013.14622  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 46 - 53 (5322 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması
Comparison Of The Attachment Styles, Parent Attitudes and Social Supports Of Normal Adolescence And Adolescence Diagnosed With Substance Use Disorder
Hilal Aydoğdu, Mahire Olcay Çam
doi: 10.5505/phd.2013.86580  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 137 - 144 (2783 kere görüntülendi)

4.
Sağlık Profesyoneli Olacak Öğrencilerin Ölüme Karşı Tutumları, Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Değişkenler
The Attitudes of the Students Who Will Become Madicalcare Professional Aganist the Death And the Relations with These Attitudes and Their Death Anxieties And the Variables Which Affect Attitudes
Ayşegül Bilge, Nadide Embel, Fatma Gül Kaya
doi: 10.5505/phd.2013.08108  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 119 - 124 (2587 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
İleri Evre Kanser Hastalarının Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri
Unmet Care Needs in Advanced Stage Cancer Patients
Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nesiba Kaçmaz, Mine Özkan
doi: 10.5505/phd.2013.63825  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 153 - 158 (2279 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
Anksiyete bozukluğu olan hastalarda bilişsel yaklaşım temelli hemşirelik uygulamasının hastaların tedaviyle ilgili otomatik düşünceleri üzerine etkisi
The effect of the cognitive aproach-based nursing practice in the patients with anxiety disorder on the patients’ authomatic thoughts related to treatment
Meltem Meriç, Fahriye Oflaz
doi: 10.5505/phd.2013.91300  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 109 - 118 (1914 kere görüntülendi)

7.
Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship in Between Burnout and Depression in Primary Caregivers of Chronic Mental Problem Patients
Havva Tel, Şükran Ertekin Pınar
doi: 10.5505/phd.2013.58088  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 145 - 152 (1908 kere görüntülendi)

8.
Okul Çocuklarında Somatizasyon ve Somatik Belirtiler Nedeniyle Okul Revirine Başvuru Durumu
The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints
Fatma Nevin Şişman, Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergün, Saime Erol
doi: 10.5505/phd.2013.66376  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 131 - 136 (1899 kere görüntülendi)

9.
Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk
Hopelessness and Healthy Life Style Behaviors In Patients With Coronary Artery Disorder
Ayşegül Savaşan, Mine Ayten, Oktay Ergene
doi: 10.5505/phd.2013.07279  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1867 kere görüntülendi)

10.
Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Değerlendirilmesi
The Development and Psychometric Evaluation Study of Self-Efficacy for Protecting Adolescences from Substance Abuse Scale
Fatma Eker, Dilek Akkuş, Özge Kapısız
doi: 10.5505/phd.2013.74936  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (1824 kere görüntülendi)

11.
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of The Coping Style With Stress and The Assertiveness of The Nursing Students in Terms of Some Variables
Mine Ekinci, Özlem Şahin Altun, Ganime Can
doi: 10.5505/phd.2013.85856  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 67 - 74 (1824 kere görüntülendi)

12.
Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Bakımverenlerinin Yaşam Kalitesi
The Quality of Life of People with Bipolar Disorders and Their Caregivers
Sibel Arguvanlı Çoban, Birgül Özkan, Kadriye Medik, Bayise Saraç
doi: 10.5505/phd.2013.58070  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 61 - 66 (1799 kere görüntülendi)

13.
Hizmet İçi Eğitim Hemşirelerinin İletişim Beceri Düzeyleri
Levels of Comminaciation Skills of Service Education Nurses
Hanife Tiryaki Şen, Feride Taşkın Yılmaz, Özlem Pekşen Ünüvar
doi: 10.5505/phd.2013.70188  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (1778 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Kadına Yönelik Cinsel Saldırılarda Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach for Sexual Assaults against Women
Münire Temel, Fatma Nevin Şişman
doi: 10.5505/phd.2013.24865  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 85 - 90 (1772 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Acil Tıp Hizmeti Veren Sağlık Personelinin Ölüm Kaygısı, Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Yolları
Levels of Death Anxiety, Death Related Depression of Health Personnel Providing Emergency Medical Services and Their Coping Methods
Gülten Acehan, Fatma Eker
doi: 10.5505/phd.2013.07379  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 27 - 35 (1761 kere görüntülendi)

16.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Durumlara Yaklaşma ve Kaçınma Motivasyon Düzeylerine Etkisi
The Effect of Mental Health and Psychiatric Nursing Course on the Approach and Avoidance Motivation Levels to Emotional Situations of Nursing Students
Satı Dil, Burcu Aykanat
doi: 10.5505/phd.2013.94914  PHD 2013; 4 - 3 | Sayfalar 125 - 130 (1733 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
17.
Koroner Anjiyografi ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İşlemi Öncesi Uygulanan Müzik Eşliğinde Progresif Kas Gevşeme Egzersizinin Bireylerin Anksiyete Düzeylerine Olan Etkisi
The Effects of Progressive Relaxation Exercises Applied with Music Before Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty on the State and Trait Anxiety of People
Özgür Demir, Hülya Arslantaş
doi: 10.5505/phd.2014.78942  PHD 2014; 5 - 3 | Sayfalar 113 - 121 (1715 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi
Determining the Professional Behavior of Psychiatric Nurses
Satı Demir, Nazmiye Kocaman Yıldırım
doi: 10.5505/phd.2014.77487  PHD 2014; 5 - 1 | Sayfalar 25 - 32 (1689 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
Travma sonrası büyüme: öldürmeyen acı güçlendirir mi?
Post traumatic growth: if something not killing could be strengthned?
Figen İnci, Handan Boztepe
doi: 10.5505/phd.2013.29392  PHD 2013; 4 - 2 | Sayfalar 80 - 84 (1626 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
Hemodiyaliz hastası olan bir eşle yaşamak: Eşlerin yaşamlarındaki gelgitler
Living with a husband on hemodialysis: “Tides in the life of wives”
Meltem Meriç, Fahriye Oflaz
doi: 10.5505/phd.2013.96268  PHD 2013; 4 - 1 | Sayfalar 21 - 26 (1585 kere görüntülendi)

 
LookUs & Online Makale