J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Ebeveynlerde Aile Yükü
Family Burden Among Parents Of Children With Intellectual Disability
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/phd.2017.87609  

2.
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi
Investigation Of Self Consept In The Young People Of Parents With Bipolar Disorder
Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.20982  

ARAŞTIRMA
3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students.
Adeviye Aydın, Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.14744/phd.2017.95967  

4.
Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features
Hatice Kumcağız, Ercümend Ersanlı, Naci Murat
doi: 10.14744/phd.2017.12599  

5.
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi
The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan
doi: 10.14744/phd.2017.50479  

6.
Kozmetik cerrahiyi kabul ölçeğinin (KCKÖ) Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği
Validity and reliability of the Turkish version of the acceptance of cosmetic surgery scale (ACSS)
Semra Karaca, Ayşe Karakoç, Nevin Onan, Hasibe Kadıoğlu
doi: 10.14744/phd.2017.72692  

7.
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psychometric Properties of Turkish Version of Stigma of Suicide Scale (SOSS) in a Sample of University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna
doi: 10.14744/phd.2017.38981  

OLGU SUNUMU
8.
Evde bakımda Alzheimer hastasının Imogene King’in Kavramsal Sistem Modeline göre incelenmesi: olgu sunumu
Examination of a patient with Alzheimer's disease at home according to the Conceptual System Model of Imogene King: a case study
Hacer Gök Uğur, Oya Sevcan Orak, Seval Ağaçdiken, Şüheda Yüksel
doi: 10.14744/phd.2017.41736  

 
LookUs & Online Makale