Quick Search
Food addiction and associated factors among high school students in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 12-19 | DOI: 10.14744/phd.2018.97759

Food addiction and associated factors among high school students in Turkey

Hatice Dayılar Candan1, Leyla Küçük2
1Department of General Surgery, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İstanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Adolescence is a crucial transitional period of life with rapid growth and development. This study aims to examine food addiction and the factors effecting food addiction in high school students.
METHODS: This study was conducted between March 2014 and June 2014. The sampling consisted of 612 students meeting study inclusion criteria. Data was collected by a questionnaire form and the Yale Food Addiction scale.
RESULTS: The average age of the adolescents was 16±0.85 with 52.5% male and 68.1% at normal weight. The study found that 12.4% of adolescents have food addictions. Girls were found to have a higher food addiction score than boys, which was statistically significant (p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Food addiction plays a major role in the increase in obesity prevalence which is a critical global problem. Plans for young people are vital for future generations.

Keywords: Adolescence, eating disorders; emotion; food addiction; mental health.

Lise öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörler

Hatice Dayılar Candan1, Leyla Küçük2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ergenlik dönemi, büyüme gelişmenin en hızlı olduğu, çocukluktan erişkinliğe geçişi kapsayan önemli bir yaşam dönemidir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin yeme bağımlılığı ve yeme bağımlılığını etkileyen faktörleri incelemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Mart 2014–Haziran 2014 tarihleri arasında lisede öğrenim gören öğrenciler arasından “tesadüfi örneklem” yoluyla seçilmiş 612 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu ve Yale Yeme Bağımlılığı ölçeği ile toplanmıştır
BULGULAR: Ergenlerin demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 16±0.85 olup, %52.5’inin erkek, %68.1’inin normal kiloda olduğu görülmüştür. Ergenlerin %12.4’ünde yeme bağımlılığı olduğu görülmüştür. Kızlarda erkeklere oranla yeme bağımlılığı puanı istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere (p=0.002) daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünya çapında çok önemli bir sorun olan obezitenin prevelansının artmasında yeme bağımlığının rolü vardır. Geleceğin yetişkin nüfusunu oluşturacak gençlerde konuya dair önlem planlarının alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Duygu durum, ergen; ruh sağlığı; yeme bağımlılığı; yeme bozuklukları.

Hatice Dayılar Candan, Leyla Küçük. Food addiction and associated factors among high school students in Turkey. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 12-19

Corresponding Author: Hatice Dayılar Candan, Türkiye
LookUs & Online Makale