Quick Search
Psychometric properties of the Turkish Version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 170-174 | DOI: 10.14744/phd.2018.93723

Psychometric properties of the Turkish Version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale

Funda Gümüş1, Sibel Çakır2, Sermin Kesebir3, Erin E. Michalak4, Greg Murray5
1Department of Nursing, Dicle University Atatürk School of Health Services, Diyarbakır, Turkey
2Department of Psychiatry, Mood Disorders Unit, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Psychiatry, NPİstanbul Neuropsychiatry Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver, Canada
5Faculty of Health, Arts and Design, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Australia

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the reliability and validity of the Turkish version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder Scale [QoL.BD].
METHODS: Conducted using a methodological and identifying design, this study included 76 patients who had been diagnosed with bipolar disorder and from whom the data was obtained in 2013. Patients from the mood disorders centers of two different psychiatry clinics constituted the population of the study. The Turkish version of the Brief QoL.BD was assessed in terms of language, content, and structure in the sample of 76 patients diagnosed with bipolar disorder. Lawshe’s methods were used to assess content validity; exploratory factor analysis was used to determine latent structure; and Cronbach’s internal consistency coefficient was used to test internal reliability.
RESULTS: The study included 76 patients diagnosed as bipolar I and II. Content validity of the 12-item scale was found to be strong (Lawshe index =.82), as was the internal reliability of the scale [alpha =.86]. Factorability of the correlation matrix was confirmed, and a single factor extraction was suggested on the basis of the scree plot and Velicer’s minimum average partial test. This single factor explained 36.05% of the variance, with all items having positive loadings and six items having factor loadings >.3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the Brief QoL.BD was concluded to have adequate internal reliability and validity for assessing disorder-specific quality of life in euthymic patients with bipolar disorders.

Keywords: Bipolar disorder, quality of life; reliability; Turkish; validity.

Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun (BBYKÖ-KF) Türkçe psikometrik özellikleri

Funda Gümüş1, Sibel Çakır2, Sermin Kesebir3, Erin E. Michalak4, Greg Murray5
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Duygudurum Bozuklukları Birimi, İstanbul
3NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4British Columbia Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Vancouver, Kanada
5Swinburne Teknoloji Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, Hawthorn, Avustralya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliğini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik ve tanımlayıcı bir desen kullanılarak yapılan bu çalışma, bipolar bozukluk tanısı konulmuş olan 76 hasta ile birlikte yürütüldü ve hasta verileri 2013 yılında toplandı. İki farklı psikiyatri kliniğinin duygu durum bozukluğu merkezlerinde bulunan hastalar, çalışmanın evrenini oluşturdu. BBYKÖ-KF’nin Türkçe versiyonu, bipolar bozukluk tanısı konmuş 76 hasta örnekleminde dil, kapsam ve yapı bakımından değerlendirildi. Kapsam geçerliliği Lawshe tekniği ile değerlendirildi ve açımlayıcı faktör analizi gizli yapıyı belirlemek için kullanıldı. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı güvenirliği kontrol etmek için kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada bipolar I ve II tanısı konmuş 76 hasta yer aldı. Kullanılan 12 maddeli ölçeğin hem kapsam geçerliği (Lawshe indeksi =,82) hem de iç güvenirliği (alfa =,86) kuvvetli bulundu. Korelasyon matrisinin faktörleşebilirliği onaylandı ve yamaç-birikinti grafiği ile Velicer minimum ortalama parsiyel testine dayanılarak bir faktörün çıkartılması önerildi. Bu tek faktörün varyansın %36,05’ini açıkladığı, tüm maddelerin pozitif yüklü olduğu ve altı maddenin 3’ten büyük faktör yüküne sahip olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BBYKÖ-KF’nin Türkçe versiyonunun, bipolar bozukluğa sahip ötimik hastaların hastalığa özgü yaşam kalitesini değerlendirmek için yeterli iç güvenirlik ve geçerliğe sahip olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, geçerlik; güvenirlik; Türkçe; yaşam kalitesi.

Funda Gümüş, Sibel Çakır, Sermin Kesebir, Erin E. Michalak, Greg Murray. Psychometric properties of the Turkish Version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 170-174

Corresponding Author: Funda Gümüş, Türkiye
LookUs & Online Makale