Evaluation of the knowledge and stigmatization level of HIV/AIDS and related factors [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(1): 41-48 | DOI: 10.14744/phd.2020.88156

Evaluation of the knowledge and stigmatization level of HIV/AIDS and related factors

Oya Bozkurt1, Derya Bayırlı Turan2
1Department of Mental and Neurological Diseases, Yeniyüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Clinical Microbiology Infectious Diseases, Yeniyüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the level of knowledge and stigma about HIV/AIDS in adults without a history of HIV/AIDS. Additionally, it aims to evaluate the related factors and to examine the relationship between the level of knowledge and stigma.
METHODS: This study was conducted with 185 people between the ages of 18–70 who were present in a university hospital for reasons other than health problems. The sociodemographic characteristics of the individuals were recorded and the level of knowledge and stigma related to HIV/AIDS was evaluated using a literature questionnaire consisting of 34 items prepared using expert opinions.
RESULTS: The median knowledge score (min-max) of the participants regarding HIV/AIDS was 9 (0–15) and the median score (min-max) regarding HIV/AIDS stigma was 5 (0–15). The three most frequently preferred sources of information about HIV/AIDS were media, school, family and friends. It was determined that the knowledge of university graduates about HIV/AIDS was higher than that of high school graduates. HIV/AIDS related stigmatization level was found to be higher in males than in females, and in those with lower levels of education. It was determined that the increase in the level of knowledge about HIV/AIDS was associated with a decrease in stigmatization level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most striking result of the research is that the stigmatization level related to HIV/AIDS is affected by both the level of knowledge of the participants and the level of education. Based on these results, interventions directed toward education will reduce stigma related to HIV/AIDS and that men especially, and people with lower education levels need to be selected as the target group for information.

Keywords: Acquired immunodeficiency syndrome, HIV; knowledge level; social stigma.

HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve damgalanma düzeyinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Oya Bozkurt1, Derya Bayırlı Turan2
1İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, HIV/AIDS öyküsü olmayan erişkinlerde HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve damgalama düzeyinin belirlenmesi, etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi ve katılımcıların bilgi düzeyi ile damgalama düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: alışma, 18–70 yaş arasında, bir üniversite hastanesinde sağlık problemi dışında bir sebeple bulunan 185 kişi ile yapıldı. Bireylerin sosyodemografik özellikleri kaydedildi ve HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve damgalama düzeyi literatürden yararlanarak, uzman görüşleri alınarak hazırlanmış 34 maddeden oluşan bir anket formu ile değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların HIV/AIDS bilgi puan ortancası min-max) 9 (0–15), HIV/AIDS damgalama puan ortancası (min-max) 5 (0–15) tespit edildi. Çalışma grubunda HIV/AIDS ile ilgili bilgi edinme kaynağı olarak en sık tercih edilen 3 kaynak, medya, okul, aile ve arkadaş çevresi olarak bulundu. Üniversite mezunu olanların HIV/AIDS ile ilgili bilgisinin lise mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu saptandı. HIV/AIDS ile ilgili damgalama düzeyinin erkeklerde kadınlara göre, eğitim durumu düşük olanlarda yüksek olara göre daha fazla olduğu belirlendi. HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeyi artışının damgalama düzeyinde azalmayla ilişkili olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, HIV/AIDS ile ilgili damgalama düzeyinin katılımcıların hem konuyla ilgili bilgi düzeyinden hem de öğrenim düzeyinden etkilendiğinin bulunmasıdır. Bu sonuçların ışığında, eğitimle ilgili müdahalelerin, HIV/AIDS ile ilgili damgalamayı azaltacağı ve özellikle erkeklerin, öğrenim düzeyi düşük olan kişilerin bilgilendirmede hedef grup olarak seçilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, edinilmiş immün yetmezlik sendromu; HIV; sosyal stigma; yetişkin.

Oya Bozkurt, Derya Bayırlı Turan. Evaluation of the knowledge and stigmatization level of HIV/AIDS and related factors. J Psy Nurs. 2020; 11(1): 41-48

Corresponding Author: Oya Bozkurt, Türkiye
LookUs & Online Makale