Quick Search
The Effect of Problem Solving Ability on Suicide, Depression and Hopelessness in Cigarette, Alcohol or Drug Users and Relationships with Each Other [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-57689 | DOI: 10.14744/phd.2018.57689

The Effect of Problem Solving Ability on Suicide, Depression and Hopelessness in Cigarette, Alcohol or Drug Users and Relationships with Each Other

Sakine Fırıncık1, Nermin Gürhan2
1Department Of Psychiatry, Karabük University, Karabük, Turkey
2Department of Psychiatry, Gazi University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Objectives: This research was conducted to investigate the effects of problem-solving skills on smoking, alcohol, suicide and hopelessness.
METHODS: Methods: The descriptive study was conducted with 483 patients between January 2015 and May 2015 who agreed to participate in inpatient treatment and study. Data; Participant Information Form, Problem Solving Inventory, Suicide Probability Scale, Beck Depression Inventory, Beck Hopelessness Scale were collected using. Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis H Test and Spearman's Correlation method were used in the analysis of the data.
RESULTS: Results: %48,8 of respondents in the 21-30 age group it is, a majority of %96,1 men and %53,6’s was determined to be single. %67,3 of respondents lived with his family and %64 reached the conclusion that the nuclear family type. The majority of the respondents %73,3 are unemployed, high school education is %40,2. In terms of low economic status it was found to be %59,6 economic situation. Smoking, alcohol or drug use in individuals; age, gender, marital status, educational status and economical situation, problem solving skills, the possibility of suicide, depression and hopelesssness levels affect. There is a relationship between cigarette, alcohol or substance use and problem solving skills, suicide, depression and hopelessness. This level of depression in patients with problem-solving skills, depression level and suicide probability, hopelessness and suicide probability level, there is a relationship between levels of despair and depression levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Smoking, alcohol or drug use problem-solving necessary support to individuals and families by alcohol and substance abuse center nurses to strengthen their skills should be provided. Thus, these individuals can be seen in depression, hopelessness and suicide probability can be prevented.

Keywords: Addiction, Problem Solving, Suicide, Depression, Nursing

Sigara, Alkol ya da Madde Bağımlılarında Problem Çözme Becerisinin; Özkıyım, Depresyon, Umutsuzluk Üzerine Etkisi ve Birbirleriyle Olan İlişkileri

Sakine Fırıncık1, Nermin Gürhan2
1Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Karabük
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu araştırma, sigara, alkol ya da madde bağımlılarında problem çözme becerisinin; özkıyım, depresyon, umutsuzluk üzerine etkisi ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma Ocak 2015- Mayıs 2015 tarihleri arasında yatarak tedavi görüp çalışmaya katılmayı kabul eden 483 hasta ile yürütülmüştür. Veriler Katılımcı Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri, İntihar Olasılığı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi ve Spearman’s Korelasyon yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Katılımcıların %48,8’inin 21-30 yaş grubunda olduğu, büyük çoğunluğunun %96,1 erkek ve %53,6’sının bekâr olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %67,3’ünün ailesiyle yaşadığı ve %64,0’ünün çekirdek aile tipinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmı %73,3’ü işsiz olup, eğitim durumu %40,2 lisedir. %59,6’sının ekonomik durumunun ise düşük seviyede olduğu görülmüştür. Sigara, alkol ya da madde bağımlılarında; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve ekonomik durum, problem çözme becerisini, özkıyım olasılığını, depresyon ve umutsuzluk düzeyini etkilemektedir. Sigara, alkol ya da madde bağımlılığı ile problem çözme becerisi, özkıyım, depresyon ve umutsuzluk arasında ilişki vardır. Bu hastalarda problem çözme becerisi ile depresyon düzeyi, özkıyım olasılığı ile depresyon düzeyi, özkıyım olasılığı ile umutsuzluk düzeyi, depresyon düzeyi ile umutsuzluk düzeyi arasında ilişki vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Sigara, alkol ya da madde bağımlılarına ve ailelerine problem çözme becerilerini güçlendirmeye yönelik alkol ve madde bağımlılığı sorun olan bireylerle çalışan hemşireler tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Böylece bu bireylerde görülebilecek depresyon, umutsuzluk ve özkıyım olasılığı önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Problem Çözme, İntihar, Depresyon, HemşirelikCorresponding Author: Sakine Fırıncık, Türkiye
LookUs & Online Makale