Quick Search
Twelve-month Follow-up Results of Alcohol-Dependent Patients Followed by The Tidal Model [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-46362 | DOI: 10.14744/phd.2018.46362

Twelve-month Follow-up Results of Alcohol-Dependent Patients Followed by The Tidal Model

Ayşegül Savaşan1, Olcay Çam2
1Izmir
2Ege University Faculty of Nursing Izmir

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the twelve-month follow-up results of alcohol-dependent patients followed by the psychi¬atric nursing approach based on the Tidal Model.
METHODS: Data were collected by telephone contacts with 36 indivi¬duals (18 experimental, 18 control) after twelve months from giving up alcohol.
RESULTS: 88.9% of the ex¬perimental group (n=16) and 83.3% of the control group (n=15) were reached. 37.5% of the ex¬perimental group and 53.3% of the control group stated that they came to the outpatient clinic during 12 months. 68.8% of the ex¬perimental group (n=11) and 80% of the control group (n=12) stated that were alcohol use. There was no significant difference between groups. When the time starting alcohol use was examined, rate of alcohol users at the first month after discharging was 27.3% in the ex¬perimental group and 75% in the control group. Rate of alcohol users after one month was 72.7% in the ex¬perimental group and 25% in the control group. The difference between groups was found to be statistically significant. When the state of reaching individual goals at the beginning of the One-to-One sessions performed with individuals in the ex-perimental group was examined, 3 of them (18.8%) could not reached their goals; 10 of them (62.4%) could reached partially and 3 of them (18.8%) could reached their goals completely.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rate of individuals’ alcohol use is similar to the literature during 12 months follow-up. Rate of alcohol users in the ex¬perimental group at the first month after discharging was less than the control group. It is recommended that the One-to-One sessions should be maintained after discharging to prevent the relapse in alcohol dependence.

Keywords: Alcohol dependence, The Tidal Model, relapse

Tidal Model ile İzlenen Alkol Bağımlılarının 12 Aylık Takip Sonuçları

Ayşegül Savaşan1, Olcay Çam2
1İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç Tidal Model’e dayalı psikiyatri hemşireliği yaklaşımı ile izlenen alkol bağımlılarının 12 aylık takip sonuçlarını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler, çalışmaya katılan 36 birey (deney: 18, kontrol: 18) alkolü bıraktıktan 12 ay sonra telefonla aranarak toplanmıştır.
BULGULAR: Deney grubunun %88.9’una (16 birey), kontrol grubunun %83.3’üne (15 birey) ulaşılmıştır. Deney grubunda ulaşılan bireylerin %37.5’i, kontrol grubunda ulaşılan bireylerin ise %53.3’ü 12 ay içinde poliklinik kontrolüne geldiğini belirtmiştir. Deney grubunun %68.8’inin (n=11), kontrol grubunun %80’inin(n=12) alkol kullandığı belirlenmiş olup, gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Alkol kullanan bireylerin, alkol kullanmaya tekrar başlama zamanları incelendiğinde, hastaneden taburcu olduktan sonra bir ay içinde kullananların oranı deney grubunda %27.3, kontrol grubunda %75’dir. 1 aydan sonra alkol kullananların oranı ise deney grubunda %72.7, kontrol grubunda %25’dir. Alkol kullanmaya tekrar başlama zamanı açısından gruplar arasındaki fark anlamlıdır. Deney grubundaki bireylerle yapılan Birebir Seansların başında belirlenen bireysel hedeflere ulaşma durumları incelendiğinde, bireylerden 3’ünün (%18.8) hedeflerine ulaşamadığı, 10 bireyin (%62.4) hedeflerine kısmen ulaştığı ve 3 bireyin (%18.8) hedeflerinin tamamına ulaştığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 12 aylık takip süresince bireylerin alkol kullanımının depreşme oranı literatürle uyumludur. Taburcu olduktan sonra ilk bir ay içinde alkol kullananların oranı deney grubunda kontrol grubuna göre daha azdır. Alkol bağımlılığında depreşmeyi önlemek için bireylerle yapılan Birebir Seansların taburculuktan sonra da devam etmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı, Tidal Model, relapsCorresponding Author: Ayşegül Savaşan, Türkiye
LookUs & Online Makale