Quick Search
The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospital [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 195-204 | DOI: 10.14744/phd.2018.38278

The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospital

Şehrinaz Polat1, Leman Kutlu2, Fatma Ay3, Habibe Ayyıldız Erkan1, Leyla Afşar Doğrusöz1
1Department of Directorate of Nursing Services, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Midwifery Program, Haliç University Health Sciences High School, İstanbul, Turkey
3Department of Midwifery, İstanbul University Faculty of Health Sciences İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the effect of nurses' organizational silence on work-family conflict and perceived social support.
METHODS: In this cross-sectional descriptive study, the samples consisted of 329 randomly chosen nurses who worked at a university hospital in Istanbul, Turkey. Data were collected by means of questionnaires. Organizational Silence Causality Scale, Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS), Work-Family Life Conflict Scale (WFCTS), and Personal Information Form were used. Linear Regression Analysis (Backward) was used to analyze the factors affecting the subscales of Pearson Correlation Analysis and Spearman Correlation Analysis, as well as the WFCTS, Work to Family Conflict (WFC) and Family to Work Conflict (FWC) subscales. Significance was assessed at p<0.01 and p<0.05 levels.
RESULTS: 49.2% of the nurses participating in the research are younger than 30 years, 95.7% are women, 64.4% are undergraduate and 56.8% have bachelor degrees. Nurses perceive WFC more. There is generally a weak negative relationship between WFCTS and MSPSS scores, which is positive between nurses’ silence behavior and nurses' WFC, FWC and Total Work and Family Conflicts. MSPSS and Organizational Silence affect WFCTS scores. The modeled independent variables had a 19% effect on the FWC, a 7.7% effect on the WFC, and a 13% effect on the WFCTS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is possible to reduce nurses' sense of social support, take measures to reduce the causes of organizational silence, initiatives and work-family conflict.

Keywords: Nursing, silence; social support; work-family conflict.

Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerde iş-aile çatışması ile örgütsel sessizlik ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler

Şehrinaz Polat1, Leman Kutlu2, Fatma Ay3, Habibe Ayyıldız Erkan1, Leyla Afşar Doğrusöz1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul
2Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakırköy, Ebelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada hemşirelerin iş-aile çatışmasına örgütsel sessizlik ve algıladıkları sosyal desteğin etkisinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı çalışmada, örneklem İstanbul'da bir üniversite hastanesinde çalışan randomize seçilen 329 hemşireyi içermektedir. Veriler anketler yardımıyla toplanmıştır Araştırmada Örgütsel Sessizlik Nedenleri Ölçeği, MSPSS (Çok boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği), İAÇTÖ (İş-Aile Yaşamı Çatışması Ölçeği) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Spearman Korelasyon Analizi, İAÇTÖ ve İAÇ (İş Yaşamından Kaynaklanan İş-Aile Çatışması) ile AİÇ (Aile Yaşamından Kaynaklanan Aile-İş Çatışması) alt boyutlarına etki eden faktörlerin analizinde Lineer Regresyon Analizi (Backward) kullanıldı. Anlamlılık p<0.01 ve p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %49.2’si 30 yaşından genç, %95.7’si kadın, %64.4’ü lisans mezunu, %56.8’i bekardır. Hemşireler İAǒyi daha fazla algılamaktadırlar. Hemşirelerin Sessizlik davranışı ile Hemşirelerin İAÇ, AİÇ ve Toplam İş Aile Çatışmaları arasında ise, pozitif yönlü, İAÇTÖ ile MSPSS puanları arasında genel olarak negatif yönlü zayıf ilişki vardır. MSPSS ve Örgütsel Sessizlik, İAÇTÖ puanlarını etkilemektedir. Modele alınan bağımsız değişkenlerin Aİǒye etkisi %19, İAǒye etkisi %7,7 İAÇT֒e etkisi %13 oranında saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin sosyal destek algısısını artırıcı, örgütsel sessizlik nedenlerini azaltıcı önlemlerin alınması, girişimlerde bulunulması ile iş-aile çatışması yaşaması azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, iş-aile çatışması; sessizlik; sosyal destek.

Şehrinaz Polat, Leman Kutlu, Fatma Ay, Habibe Ayyıldız Erkan, Leyla Afşar Doğrusöz. The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospital. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 195-204

Corresponding Author: Şehrinaz Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale