Quick Search
Assessment of the mental status of chronic kidney patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-35119 | DOI: 10.14744/phd.2019.35119

Assessment of the mental status of chronic kidney patients

Elif Ok1, Özlem Işıl2
1School of Health Science, Department of Nursing, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey
2School of Health Science, Department of Nursing, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study; has been performed as a descriptive study to assess the mental status of chronic kidney patients.
METHODS: The universe of the research was formed by all the patients who were hospitalized in the "nephrology and hypertension" unit of the training hospital in Istanbul (N=800). The sample of the study consisted of 120 chronic kidney patients who met the research criteria with 95% confidence and 90% power. Data were collected Brief Symptom Inventory (BSI) consisting of 53 items and "Information Form" prepared by the researcher in the direction of the literature, between January and June 2007.

RESULTS: 52.5% of the patients were male; mean age was 55.61 ± 17.40 years; mean duration of treatment was 85.31 ± 81.04 months. According to the sociodemographic characteristics of the patients; who had no social security, were separated from their marital status, had weak family relationships after the illness had higher scores in the psychological symptom indices and a statistically significant difference was found in at least one of the psychiatric symptom sections. During the illness, scores of psychological symptom indices were found to be high in the affected subjects such as body image and self-esteem, sexual problems related to illness, social isolation and being dependent on the hospital and statistically significant differences were found in various psychological symptoms. Additionally, those who did not accept their illness, who did not receive information about their illness and who had a sense of loneliness, were found to have high scores on their mental symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it is suggested that psychiatric evaluations should be started with the introduction of CRF diagnosis and that patients and their families are informed and evaluated together with the disease and treatment process and that the patients identified as risky are evaluated by the consultation liaison psychiatric nurse.

Keywords: Chronic kidney disease, psychiatric sign, mental status, consultation liaison psychiatric nurse.

Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi

Elif Ok1, Özlem Işıl2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini, İstanbul’da bulunan bir eğitim araştırma hastanesinin “Nefroloji ve Hipertansiyon” biriminde yatarak veya ayaktan tedavi olan 800 KBY tanısı almış hasta oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise %95 güven, %90 güçle araştırma kriterlerine uyan 120 kronik böbrek hastası oluşturmuştur. Araştırma verileri; Ocak- Haziran 2007 tarihleri arasında araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Bilgi Formu” ve 53 maddeden oluşan Kısa Semptom Envanteri (KSE) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların %52,5’i erkek, yaş ortalaması 55,61±17,40 yıl, ortalama tedavi görme süresi 85,31±81,04 aydır. Hastaların sosyodemografik özelliklerine göre; kadınların, sosyal güvencesi olmayanların, medeni durumu eşinden ayrılmış olanların, hastalıktan sonra aile ilişkileri zayıflayanların ruhsal belirti indekslerinde puan ortalamaları yüksek bulunmuş ve ruhsal belirti bölümlerinin en az birinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Hastalık süresince beden imajı ve benlik saygısı, hastalığa bağlı cinsel sorunlar, sosyal çevreden uzak kalma ve hastaneye bağımlı olma gibi sorunlardan etkilenenlerin ruhsal belirti indekslerinde puan ortalamaları yüksek bulunmuş ve çeşitli ruhsal belirtilerde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Bununla birlikte; hastalığını kabullenmeyen, hastalığıyla ilgili bilgi almayan ve yalnızlık duygusu yaşayanların ruhsal belirtilerinde puan ortalamaları yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre; hemodiyaliz, periton diyalizi uygulanan veya diyaliz tedavisine başlamamış olan hastaların ruhsal belirtilerinde farklılık bulunmamıştır. Özellikle aile ve sosyal çevresinden zayıf destek alan, yalnızlık duyguları yaşayan ve sosyal güvencesi olmayan hastaların ruhsal belirtileri patolojik olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; hastalara KBY tanısı koyulması ile birlikte ruhsal değerlendirmelere de başlanması, hastalık ve tedavi sürecinde “hasta ve ailesinin” birlikte bilgilendirilip değerlendirilmesi ve riskli olarak saptanan hastaların, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresi tarafından değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, ruhsal durum, psikiyatrik belirti, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresi.Corresponding Author: Elif Ok, Türkiye
LookUs & Online Makale