Quick Search
Postpartum depression and the factors affecting it: 2000-2017 study results [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 147-152 | DOI: 10.14744/phd.2018.31549

Postpartum depression and the factors affecting it: 2000-2017 study results

Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
Department of Midwifery, İstanbul University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the factors affecting postpartum depression.
METHODS: The study is a cross-sectional, descriptive systematic literature review conducted using document review as the data collection method. ULAKBİM National Databases, Medline/PubMed, Turkish Medline, Dergipark, Scopus and EBSCO were accessed using the keywords "postpartum depression / postnatal depression / puerperal depression". 39 articles published between the years 2000–2017 were included in the study. The articles were evaluated in terms of the year, sample number, research type and results and the frequency distribution of the data.
RESULTS: It is stated that 51% of the articles were published between the years of 2010–2014. The studies were conducted with women between the ages of 15–49 years. Only one study has a sample size greater than 500. More than half of the studies include the postpartum period between 0-6 months. The most significant factor affecting postpartum depression (56.4%) is a history of depression in the mother or her family. Fourteen studies targeted the relationship between the use of antiemetic drugs during pregnancy and postpartum depression and no relationship was determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Predominant factors affecting postpartum depression include: history of depression in the mother or her family, unplanned pregnancies, the number of pregnancies, economic condition, and having multiple children. Midwives’ awareness of these factors can guide them in follow-up and support during the postpartum period.

Keywords: Midwifery, mood disorders; nursing; postpartum depression.

Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları

Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma doğum sonrası dönem depresyonu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarının ve postpartum depresyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma belge tarama yöntemi ile yapılmış kesitsel, sistematik literatür taramasıdır. Araştırmada “postpartum depresyon/doğum sonu depresyon/lohusalık depresyonu” anahtar kelimeleri kullanılarak, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, Medline/PubMed, Turkish Medline, Dergipark, Scopus ve EBSCO arama motorlarından tarama yapıldı. 2000–2017 yılları arasında yayımlanmış toplam 39 makale araştırma kapsamına alındı. Değerlendirmeye alınan makaleler yıl, örneklem sayısı, araştırmanın tipi ve sonuçlar açısından manuel olarak incelendi ve verilerin frekans dağılımı yapıldı.
BULGULAR: Makalelerin %51’i 2010–2014 yılları arasında yayınlanmıştır. Araştırmalar 15–49 yaş aralığındaki kadınlar ile yapılmıştır. Yalnızca 1 araştırmanın örneklem büyüklüğü 500’den büyüktür. Araştırmaların yarısından çoğu doğum sonrası 0–6 ay dönemi kapsamaktadır. Postpartum depresyonu etkileyen en önemli faktör (%56.4) ailede/kendinde depresyon geçmişinin olmasıdır. Yalnızca 14 araştırmada gebelikte antiemetik kullanımının postpartum depresyonla ilişkisi araştırılmış ve ilişki saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annenin ailesinde/kendinde depresyon geçmişi olması, gebeliği / çocuğu istememe (plansız gebelik), gebelik sayısı, ekonomik durum, çok çocuğa sahip olma postpartum depresyonun ortaya çıkmasında en etkili faktörlerdir. Bu faktörlerin bilinmesi doğum sonrası annenin hangi konularda izlem ve desteğe ihtiyacı olduğu konusunda ebelere rehberlik edecektir.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası depresyon, duygudurum bozuklukları; ebelik; hemşirelik.

Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay. Postpartum depression and the factors affecting it: 2000-2017 study results. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 147-152

Corresponding Author: Fatma Ay, Türkiye
LookUs & Online Makale