Quick Search
An evaluation of cognitive function, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 153-160 | DOI: 10.14744/phd.2018.26817

An evaluation of cognitive function, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home

Ayşe İnel Manav1, Saliha Bozdoğan Yeşilot2, Pınar Yeşil Demirci2, Gürsel Öztunç2
1Department of Elderly Care, Çukurova University Vocational School of Health Services, Adana, Turkey
2Department of Nursing, Çukurova University Faculty of Health Sciences, Adana, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the cognitive function level, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home.
METHODS: This cross-sectional, descriptive study was conducted at the Nursing and Rehabilitation Center for the Elderly in Adana, Turkey between May 1 and August 1, 2016. The participants included 118 elderly people chosen using a simple random sampling method. The data were collected using the Personal Information Form, Standardized Mini Mental State Exam, Geriatric Depression Scale, and World Health Organization Quality of Life-OLD module. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics 22 (IBM, SPSS, Turkey).
RESULTS: Of all the participants, 36.4% (n=43) were female, 63.6% (n=75) were male, and average age was 74.08±8.23 years. The participants’ Standardized Mini Mental State Exam mean score was 20.37±7.08, Geriatric Depression Scale mean score was 14.92±4.29, and World Health Organization Quality of Life-OLD module mean score was 69.76±11.54. There was a negative, significant relationship between the Standardized Mini Mental State Exam and Geriatric Depression Scale scores. A positive relationship was found between the World Health Organization Quality of Life-OLD module total scores and the autonomy, past-resent-future activities, social participation, and intimacy subscores. A negative relationship was found between the Geriatric Depression Scale scores and World Health Organization Quality of Life-OLD module total scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: More than half of the elderly people living in the nursing home experienced cognitive deterioration and depression. In addition, cognitive state, depression, and quality of life significantly correlated with each other.

Keywords: Cognitive function level, depression; quality of life.

Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev düzeyi, depresyon ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

Ayşe İnel Manav1, Saliha Bozdoğan Yeşilot2, Pınar Yeşil Demirci2, Gürsel Öztunç2
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin bilişsel işlev düzeyi, depresyon ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı olarak Adana/Türkiye’deki bir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 1 Mayıs–1 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Basit Tesadüfi örnekleme formülü ile belirlenen toplam 118 yaşlı birey alınmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Standardize Mini Mental Test (SMMT), Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ve Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü (DSÖYKM) ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı ile değerlendirilmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin %36.4’ü (n=43) kadın, %63.6’sı (n=75) erkek olup yaş ortalaması 74.08±8.23 yıldır. Yaşlıların SMMT’den aldıkları puan ortalaması 20.37±7.08, GDÖ puan ortalaması 14.92±4.29 ve DSÖYKM puan ortalaması 69.76±11.54’dür. SMMT ile GDÖ puanları arasında negatif yönde; DSÖYKM toplam puanları arasında pozitif yönde (p<0.01), GDÖ puanları ile DSÖYKM toplam puanları arasında ise negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda; huzurevinde yaşayan yaşlıların yarısından fazlasında bilişsel bozulma ve depresyon yaşandığı, yaşlı bireylerde bilişsel durum, depresyon ve yaşam kalitesinin birbirleriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel işlev düzeyi, depresyon; yaşam kalitesi.

Ayşe İnel Manav, Saliha Bozdoğan Yeşilot, Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç. An evaluation of cognitive function, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 153-160

Corresponding Author: Ayşe İnel Manav, Türkiye
LookUs & Online Makale