Quick Search
The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional variables in nurses [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-21549 | DOI: 10.14744/phd.2019.21549

The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional variables in nurses

Bahanur Malak Akgün1, Duygu Hiçdurmaz2, Fatma Öz2
1Ardahan University School of Health Sciences, Department of Nursing, Ardahan
2Hacettepe University Faculty of Nursing, Psychiatry Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional characteristics in nurses.
METHODS: The participants of the study comprised 339 volunteering nurses working at Hacettepe Adult, Pediatric, and Oncology Hospitals. Study data was collected with Nurse Data Form, the Sociotropy-Autonomy Scale, the Locus of Control Scale, Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Scale.
RESULTS: Nurses who have been working as nurses in the institution for more than 25 years and who have been working only the day shift had higher learned resourcefulness scores. There is a positive correlation with the learned resourcefulness and autonomy. Among the sub-dimensions of locus of control, the only variable to have a significant relationship with learned resourcefulness was determined to be “self-control”. And also, autonomous personality type, self-control and belief in an unfair world are the predictors of learned resourcefulness in nurses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the fact that the nurses with low levels of learned resourcefulness are the relatively younger and inexperienced ones, psychoeducation and group counselling practices might be undertaken to improve the autonomy, self-control and the cognitive coping strategies of these nurses. Because autonomous personality trait and self-control are the basic predictors of learned resourcefulness.

Keywords: Learned Resourcefulness, Locus of Control, Sociotropy, Autonomy, Nurse

Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi

Bahanur Malak Akgün1, Duygu Hiçdurmaz2, Fatma Öz2
1Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ardahan
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin demografik ve mesleki özelliklerine, sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerine ve kontrol odaklarına göre öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın katılımcılarını Hacettepe Erişkin, Çocuk ve Onkoloji Hastanelerinde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 339 hemşire oluşturmuştur. Veriler hemşireleri Tanıtıcı Bilgi Formu, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ile toplanmıştır. Hemşirelerin demografik ve mesleki özellikleriyle öğrenilmiş güçlülük ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi (t testi) ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrenilmiş güçlülüğün yordanmasına ilişkin regresyon analizlerinde aşamalı regresyon analizi, korelasyon analizlerinde ise pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Kurumda 25 yıldan daha uzun süredir hemşire olarak çalışan ve sürekli gündüz çalışan hemşirelerin öğrenilmiş güçlülük puanları daha yüksektir. Hemşirelerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile otonomi ve kontrol odağı alt boyutu kişisel kontrol düzeyleri arasında pozitif bir ilişki vardır. Otonomik kişilik özelliğinin, kişisel kontrolün ve adil olmayan dünya inancının öğrenilmiş güçlülüğü yordayan değişkenler olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Otonomi ve kişisel kontrolün öğrenilmiş güçlülüğü yordayan temel değişkenler olması nedeniyle öğrenilmiş güçlülük düzeyi düşük, yaşça küçük ve deneyimi az olan hemşirelerin bilişsel baş etme stratejilerinin, otonomi ve kişisel kontrollerinin güçlendirilmesine yönelik psikoeğitim ve grup danışmanlığı çalışmaları yürütülmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenilmiş Güçlülük, Kontrol Odağı, Sosyotropi, Otonomi, HemşireCorresponding Author: Bahanur Malak Akgün, Türkiye
LookUs & Online Makale