Investigation of the quantity and content of postgraduate theses in turkey in the field of mental health and psychiatric nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(3): 173-180 | DOI: 10.14744/phd.2019.13008

Investigation of the quantity and content of postgraduate theses in turkey in the field of mental health and psychiatric nursing

Gülsenay Taş1, Gül Dikeç2, Leyla Baysan Arabacı1
1Division of Nursing Department of Mental Health and Psychiatry Nursing, İzmir Katip Çelebi Universty Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey
2Department of Mental Health and Psychiatry Nursing, Health Sciences University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the postgraduate theses in the field of mental health and psychiatric nursing in our country.
METHODS: This is a descriptive study about postgraduate theses which were completed and approved between 1980 and 2018. The data for this study were collected by screening the National Thesis Database in April 2018. An advanced screening method was applied for the data examination process, as follows. For “Institute” we selected "Institute of Health Sciences." For “Department,” we selected three choices: "Mental Health and Psychiatric Nurse," "Mental Health and Diseases Department," and "Nursing Department." "Psychiatry" keywords were used for the Department of Nursing. A total of 403 postgraduate theses were identified; 382 of these were found to be within the scope of the research and were selected for this study.
RESULTS: We performed a statistical evaluation, which showed that 74.6% (285) of the theses were master’s theses and 25.4% (97) of the theses were doctoral theses. It was determined that 27.7% of the theses’ study designs were experimental, and 65.2% were quantitative and descriptive. Among the experimental studies, 19.4% were on psychoeducation, 4% were on counseling and psychotherapy, and 2.1% were on applications of complementary medicine. Among the experimental studies, 16.5% of the theses studied adult and child and adolescent with mental disorders, and 67.5% worked with healthy populations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study found that the post-graduate studies in our country are mostly descriptive. They usually determine the current situation and most often focus on the field of preventive mental health with individuals without mental disorders. It is important that most of the theses are in the area of protection of mental health, but we also recommend that experts work more with patients in clinics to increase the presence of the field.

Keywords: Mental health and disease nursing, mental health and psychiatric nursing; postgraduate; thesis.

Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yürütülen lisansüstü tezlerin niceliksel ve içerik açısından incelemesi

Gülsenay Taş1, Gül Dikeç2, Leyla Baysan Arabacı1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yapılan lisansüstü tezlerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1980–2018 yılları arasında tamamlanan ve onaylanan lisansüstü tezlerinin incelendiği tanımlayıcı nitelikteki çalışma verileri, Nisan 2018’de Ulusal Tez Veri Tabanı taranarak toplandı. Verilerin incelenmesinde gelişmiş tarama yöntemi uygulanıp, enstitü olarak “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”, anabilim dalı olarak “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği”, “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı” ve “Hemşirelik Ana Bilim Dalı” seçildi. Hemşirelik Ana Bilim Dalı için “psikiyatri” anahtar kelimeleri kullanıldı. Toplam ulaşılan 403 lisans üstü tezden, çalışma örneklemine uyan 382’si araştırma kapsamında incelendi.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel değerlendirmede, tezlerin %74.6’sının (285) yüksek lisans, %25.4’ünün (97) doktora tezi olduğu belirlendi. Tezlerin %27.7’sinin deneysel ve %65.2’sinin kantitatif ve tanımlayıcı çalışma tasarımına sahip olduğu, deneysel çalışmaların %19.4’ünde psikoeğitim, %4’ünde danışmanlık ve psikoterapi, %2.1’inde tamamlayıcı tıp uygulamaları uygulandığı belirlendi. Deneysel araştırma tasarımına sahip olan tezlerin %16.5’inde ruhsal bozukluğu olan yetişkin ve çocuk hastalarla ve %67.5’inde sağlıklı popülasyonla çalışıldığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizdeki lisansüstü çalışmalarının daha çok mevcut durumu belirlemeye yönelik tanımlayıcı nitelikte olduğu ve daha sıklıkla ruhsal bozukluğu olmayan bireylerle koruyucu ruh sağlığı alanında yapıldığı belirlendi. Türkiye’de tezlerin çoğunlukla koruyucu ruh sağlığı alanında yapılması koruyucu hizmetleri öne çıkarması yönünden önemli görülmekle birlikte uzmanların alanda varlık göstermesi adına ruhsal bozukluğu olan hastalarla temasın olduğu daha çok çalışma yapmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Lisans üstü, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşiresi; ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi; tez.

Gülsenay Taş, Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı. Investigation of the quantity and content of postgraduate theses in turkey in the field of mental health and psychiatric nursing. J Psy Nurs. 2019; 10(3): 173-180

Corresponding Author: Leyla Baysan Arabacı, Türkiye
LookUs & Online Makale