Quick Search
A Nursing Care for a Male Anorexia Nervosa Case: Case Report [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-09326 | DOI: 10.14744/phd.2018.09326

A Nursing Care for a Male Anorexia Nervosa Case: Case Report

Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Pamukkale University, Department Of Psychiatric Nursing, Faculty Of Health Sciences, Denizli, Turkey.

Anorexia Nervosa is a serious mental disorder characterized by low body mass, excessive fear of weight gain, persistent behavior that prevents weight gain, is characterized by a physical impairment, is chronic, and has significant effects on the patient and family. At the onset of the illness, trigger factors such as a criticism from some people like friends, family members, or a joke about weight are common. We present a male patient who was diagnosed with “Anorexia Nervosa and Major Depression” at the age of 13 in this case, though it is not common in males. The family brought the patient to the hospital and he was admitted to the child psychiatry clinic after the patient was observed to have reluctance, intolerance, unwillingness to eat, eating 2 tablespoons of food, drinking only half a glass of milk at school, a significant reduction of daily fluid and nutrient intake. In this case, a nursing care planned for nursing diagnoses of “nourishment diagnosis”, “eating less than necessary, fluid volume depletion, ineffective coping, body image distortion, discomfort in self-esteem, impairment in social interaction and constipation risk”. It was observed that the patient was quite reluctant and defensive during the interviews. In order to implement the planned interventions effectively, support from the patient's mother who was accompanying was requested. It is suggested that studies on psychiatric care in adolescents with anorexia should be done to increase the knowledge on this subject and that the number of samples souls be is wider.

Keywords: Anorexia nervosa, nursing care, case.

Bir Erkek Anoreksiya Nervoza Olgusuna Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Denizli, Türkiye

Anoreksiya Nervoza; düşük beden ağırlığı, kilo almaya yönelik aşırı korku veya kilo alımını engelleyen sürekli davranışlar, beden imgesi bozukluğu ile karakterize, kronik seyirli, hasta ve ailesi üzerinde önemli etkileri olan ciddi bir mental bozukluktur. Hastalığın başlangıç nedeni arkadaşlar, aile üyeleri gibi kişilerden eleştiri veya kilo konusunda şaka duyma gibi tetikleyici faktörlerden kaynaklanır. Erkeklerde yaygın olmamakla birlikte bu olguda; 13 yaşında “Anoreksiya Nervoza ve Majör Depresyon” tanısı almış bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastada; isteksizlik, içine kapanıklık, yemek istememe, 2 kaşık yemek yiyip kalkma, okulda sadece yarım bardak süt içme, günlük sıvı ve besin alımında önemli derecede azalma belirtileri görülmesi nedeniyle ailesi tarafından hastaneye getirilmiş ve çocuk psikiyatri kliniğine yatışı yapılmıştır. Bu olguda “gereksiniminden az beslenme, sıvı volüm eksikliği, etkisiz başetme, beden imgesinde rahatsızlık, benlik saygısında rahatsızlık, sosyal etkileşimde bozulma ve konstipasyon riski” tanılarına yönelik hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Hastanın görüşmeler sırasında oldukça isteksiz ve savunucu bir tutum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Planlanan girişimleri etkili uygulayabilmek için hastanın refakatinde bulunan annesinden destek istenmiştir. Anoreksiya nervoza tanısı alan ergenlerde psikiyatrik bakımın planlanmasında bu konuya ilişkin bilgi birikiminin arttırılması gerektiği ve örneklem sayısının geniş olduğu çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, hemşirelik bakımı, olgu.Corresponding Author: Nesrin Çunkuş, Türkiye
LookUs & Online Makale