Quick Search
Examination of Factors Affecting the Sleep Quality of Psychiatry Patients Through Structural Equation Model [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-06978 | DOI: 10.14744/phd.2018.06978

Examination of Factors Affecting the Sleep Quality of Psychiatry Patients Through Structural Equation Model

Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department

INTRODUCTION: Mental illness can cause disruption of sleep quality. The study aimed to evaluate the sleep quality of patients who were hospitalized and find out the factors that affect their sleep quality.
METHODS: The study is a cross-sectional type research conducted with patients who were hospitalized at psychiatry service of a medicine faculty at Central Anatolia Region between September 2011 and February 2012. 90 patients participated in the study.Sleep quality of the patients was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data were analyzed on IBM SPSS (version 20.0) Statistical Package Program by using Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Structural equation model (SEM).
RESULTS: Mean score on Pittsburgh Sleep Quality Index was 8.1±4.6(min: 1.0;max: 18.0) for study group, and 67.8%(n=61) of patients had poor sleep quality. Of the total variance in sleep quality of psychiatry patients, 43% was explained by previously the presence of sleep problems; 22% by being female; and 31% by being diagnosed with anxiety 19% by bipolar disorders; 18% by schizophrenia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While being diagnosed with anxiety was the most effective factor in worsening sleep quality, sleep quality affected the frequency of sleep medication use the most. In order to solve the sleep problems at each different psychiatric diagnosis, detailed further research was suggested.

Keywords: Sleep quality, sleep disorder, psychiatry patients

Psikiyatri Hastalarının Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada İç Anadolu bölgesindeki bir tıp fakültesi hastanesinin psikiyatri servisinde yatmakta olan hastaların uyku kalitelerinin değerlendirilmesi ve uyku kalitelerini etkileyen faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte olan çalışma, Eylül 2011–Şubat 2012 tarihleri arasında İç Anadolu bölgesinde bir tıp fakültesi hastanesinde psikiyatri servisinde yatmakta olan 90 hasta ile yapılmıştır. Çalışmamızda hastaların uyku kaliteleri Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizlerinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri ile yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Toplam PUKİ ortalama puanı 8.1 ± 4.6 (min: 1.0; maks: 18.0) olup, hastaların %67.8'inin (n=61) uyku kalitesi kötüdür. YEM'e göre; Psikiyatri hastalarının kötü uyku kalitesindeki varyansın %43’ünü önceden uyku problemi varlığı, %22’sini kadın olma ile %31’ini anksiyete, %19’unu bipolar, %18’ini şizofreni, %17’sini depresyon ve %16’sını kişilik bozuklukları ile ilgili bir tanıya sahip olma durumu etkilemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anksiyete tanısına sahip olma uyku kalitesini en fazla kötüleştirirken, uyku kalitesi en fazla uyku ilacı kullanım sıklığını etkilemektedir. Her bir farklı psikiyatrik tanının uyku yapısındaki bozulmayı çözmek amaçlı daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, uyku bozukluğu, psikiyatri hastalarıCorresponding Author: Hülya Kök Eren, Türkiye
LookUs & Online Makale