Quick Search
Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(1): 55-64 | DOI: 10.14744/phd.2018.06978

Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model

Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
Department of Nursing, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Health Sciences, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Mental illness can cause disruption of sleep quality. This study aimed to evaluate the sleep quality of patients who were hospitalized, and to identify the factors that affect their sleep quality.

METHODS: A cross-sectional design was used to conduct the research, which included the participation of 90 patients who were hospitalized in the psychiatry service of a medicine faculty hospital in the central Anatolia region between September 2011 and February 2012. The sleep quality of the patients was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data were analyzed using the IBM SPSS (version 20.0) Statistical Package Program, with which Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis analyses were conducted, as well as structural equation modeling (SEM).

RESULTS: The patients’ total mean score on the Pittsburgh Sleep Quality Index was 8.1±4.6 (min: 1.0; max: 18.0), and 67.8% (n=61) of the patients had poor sleep quality. The SEM indicated that 43% of the total variance in the sleep quality of the psychiatry patients was explained by previous presence of sleep problems, 22% was explained by being female, and 31% was explained by having a diagnosis related to anxiety. This diagnosis was related to bipolar diseases in 19%, to schizophrenia in 18%, to depression in 17%, and to personality disorders in 16% of the patients.

DISCUSSION AND CONCLUSION: While being diagnosed with anxiety had the greatest aggravating impact on sleep quality, sleep quality most affected the frequency of sleep medication use. It is suggested that order to treat the sleep problems related to each different psychiatric diagnosis, further detailed research is needed.

Keywords: Psychiatry patients, sleep disorder; sleep quality.

Psikiyatri hastalarının uyku kalitesini etkileyen faktörlerin yapısal eitlik modeli ile incelenmesi

Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir tıp fakültesi hastanesinin psikiyatri servisinde yatmakta olan hastaların uyku kalitelerinin değerlendirilmesi ve uyku kalitelerini etkileyen faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte olan çalışma, Eylül 2011–Şubat 2012 tarihleri arasında İç Anadolu bölgesinde bir tıp fakültesi hastanesinde psikiyatri servisinde yatmakta olan 90 hasta ile yapılmıştır. Çalışmamızda hastaların uyku kaliteleri Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizlerinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri ile yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır.
BULGULAR: Toplam PUKİ ortalama puanı 8.1±4.6 (min: 1.0; maks: 18.0) olup, hastaların %67.8'inin (n=61) uyku kalitesi kötüdür. YEM'e göre; Psikiyatri hastalarının kötü uyku kalitesindeki varyansın %43’ünü önceden uyku problemi varlığı, %22’sini kadın olma ile %31’ini anksiyete, %19’unu bipolar, %18’ini şizofreni, %17’sini depresyon ve %16’sını kişilik bozuklukları ile ilgili bir tanıya sahip olma durumu etkilemektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Anksiyete tanısına sahip olma uyku kalitesini en fazla kötüleştirirken, uyku kalitesi en fazla uyku ilacı kullanım sıklığını etkilemektedir. Her bir farklı psikiyatrik tanının uyku yapısındaki bozulmayı çözmek amaçlı daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hastaları, uyku bozukluğu; uyku kalitesi.

Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru. Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model. J Psy Nurs. 2019; 10(1): 55-64

Corresponding Author: Hülya Kök Eren, Türkiye
LookUs & Online Makale