Quick Search
Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-05657 | DOI: 10.14744/phd.2018.05657

Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family

Serap Balcı1, Hamiyet Kızıl2, Sevim Savaşer3, Şadiye Dur1, Birsen Mutlu1
1Pediatric Nursing Department, Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul
2Beykent University School Of Health Sciences, Istanbul
3Biruni University, Istanbul

INTRODUCTION: This research was conducted as a descriptive study with the aim of determining the difficulties families with children with mental retardation face and the burden this places on the family.
METHODS: The study universe comprised the mothers of the 220 children, ages 0-18, attending a Special Guidance and Research Center due to their mental retardation; the sample group was composed of 160 mothers who consented to participate in the research.
RESULTS: It was found that 36.9% of the children had a mild case, 43.1% a moderate case, and 20% a severe case of mental retardation. Of the mothers, 48.8% reported they had no one with whom to share the care of the child, 38.8% said they experienced disappointment, 48.1% felt bewilderment, 31.3% reported feeling shocked, 52.5% felt hopelessness, 16.9% anger, 14.4% guilt, 13.1% blamed others, 61.9% accepted the situation as an act of God, 12.5% had thought of committing suicide, and 28.1% suffered depression. On the "Family Burden Assessment Scale," 7.5% of the mothers displayed low scores, 92.5% exhibited high scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that most of the families felt anxious about the future, felt their burden too much to bear, and expected insight and support from health professionals.

Keywords: Family burden, intellectually disabled child, family problems

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Aile Yükünün Belirlenmesi

Serap Balcı1, Hamiyet Kızıl2, Sevim Savaşer3, Şadiye Dur1, Birsen Mutlu1
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul
3Biruni Üniversitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin yaşadığı güçlükleri ve aile yükünü belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini İstanbul’da Özel Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde zihinsel yetersizliği nedeniyle eğitim gören, 0-18 yaş grubunda yer alan 220 çocuğun annesi, örneklem grubunu ise araştırmaya katılmayı kabul eden 160 anne oluşturdu. Veriler, 50 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve Sarı tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan, 43 sorudan oluşan “Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği (AYDÖ)” kullanılarak elde edildi. Ölçekten alınan puanın 97’nin altında olması aile yükünün düşük, 97 ve üstünde olması aile yükünün yüksek olduğunu göstermektedir.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çocukların %43.1’i kız, %56.9’u erkek, yaş ortalaması 10.6±3.7 yıl, tanı konma yaş ortalaması 3.2±2.6 yıl idi. Çocukların %36.9’unun hafif, %43.1’inin orta, %20’sinin ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olduğu belirlendi. Annelerin %48.8’i çocuğun bakımını paylaşan kimse olmadığını, %38.8’i hayal kırıklığı, %48.1’i şaşkınlık, %31.3’ü şok, %52.5’i çaresizlik, %16.9’u kızgınlık, %14.4’ü suçluluk yaşadığını, %9.4’ü durumu kabullenmediğini, %13.1’i başkalarını suçladığını, %61.9’u Allah'ın takdiri olduğunu, %12.5’i intihara teşebbüs etmek istediğini, %28.1’i depresyon yaşadığını belirtti. “Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği”nden annelerin %7.5’inin düşük, %92.5’nin ise yüksek puan aldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ailelerin çoğunun gelecek kaygısı yaşadığı, aile yüklerinin fazla olduğu ve sağlık profesyonellerinden bilgi ve destek bekledikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile yükü, zihinsel engelli çocuk, aile sorunu.Corresponding Author: Birsen Mutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale