Quick Search
The Effects Of Psycheducation Given To Care Staff Working At Special Care Centers On The Beliefs About Schizophrenia* [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-03360 | DOI: 10.14744/phd.2018.03360

The Effects Of Psycheducation Given To Care Staff Working At Special Care Centers On The Beliefs About Schizophrenia*

Burcu Demir Gökmen1, Ayşe Okanlı2
1Agri Ibrahim Cecen University, School of Health Services, Nursing Department
2Istanbul Medeniyet University Faculty Of Health Sciences Nursing Department

INTRODUCTION: This study is carried out to analyse the effects of psychoeducation given to the care staff working in private care centers on the beliefs about schizophrenia.
METHODS: This study was carried out between the dates 01.11.2011 and 28.06.2013 in private care centers in the city of Ağrı with 68 care staff who agreed to join the research. This study was carried out and planned in the semi-experimental research design with control group. An introductory information form and a belief scale oriented on mental illnesses were used for gathering data. Psychoeducation was given to twelve groups (3 persons) for 45 minutes of schooling time per week, 3 days a week during 10 weeks. The session groups were composed of 12 groups, consisting of 3 people, 12 groups of 3 days a week, and 4 different training hours per day. Each group consists of different individuals and 12 co-sessions were given per week. The data were evaluated by means of percentage distributions, t test, paired samples t test, chi-square test.
RESULTS: Before psychoeducation it was found that the beliefs of the care staff related to schizophrenia illness were nagative and they considered schizophrenia patients as dangerous,
and the belief that interpersonal relations would be deteriorated, the feeling of helplessness were high and the belief of shame was less. When the pre-test and post-test scores of the care staff on the RHYI scale were compared between the experimental and control group and the experimental and control groups of the maintenance members were compared within the group, there was no statistically difference between the pre-test and post-test scores of the RHYI scale total score, danger and shame sub-dimensions(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION:
It is determined that psychoeducation positively affects the beliefs of care staff working in private care centers on schizophrenia.

Keywords: Belief, Psychoeducation, Schizophrenia, care staff

Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarına Verilen Psikoeğitimin Şizofreniye Yönelik İnançlara Etkisi*

Burcu Demir Gökmen1, Ayşe Okanlı2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, SYO, Hemşirelik Böl.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma özel bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarına verilen psikoeğitimin şizofreniye yönelik inançlara etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 01.11.2011- 28.06.2013 tarihleri arasında Ağrı ilindeki özel bakım merkezlerinde çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 68 bakım elemanı ile gerçekleştirildi. Çalışma, kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseninde planlandı ve yapıldı. Verilerin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) kullanıldı. Psikoeğitim; her bir gruba haftada 45 dakikalık bir oturum süresi ayrılarak toplamda 10 haftada 10 oturumdan oluşacak şekilde düzenlendi. Oturum grupları, 3 kişiden oluşacak şekilde 12 gruba, 12 grup haftanın 3 gününe ve günün de 4 farklı eğitim saatine göre oluşturuldu. Her bir grup farklı bireylerden oluşmaktadır ve bir haftada 12 eş oturum verildi. Veriler, yüzdelik dağılımlar, t testi, eşleştirilmiş örneklemler t testi, ki-kare testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Psikoeğitim öncesinde bakım elemanlarının şizofreni hastalığına yönelik inançlarının olumsuz yönde olduğu ve şizofreni tanısı olan bireyleri tehlikeli gördükleri, kişilerarası ilişkilerin bozulacağı ve çaresizlik yaşanacağı inancının yüksek olduğu utanma inancının düşük olduğu bulundu. Psikoeğitim sonrasında deney grubu bakım elemanlarında psikoeğitim öncesine göre, RHYİ ölçeği çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma alt boyutu puanları arasında istatistiksel anlamda bir farklılık olduğu belirlendi (p<0.05). Deney grubunda bulunan bakım elemanlarına verilen psikoeğitim sonrasında çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma inancının azaldığı ve karşılaştırma grubunda aynı değişikliğin olmadığı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikoeğitim özel bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarının şizofreniye yönelik inançlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Çalışma sonuçlarının ilgili kurumlara bildirilmesi ve bu kurumlarda psikoeğitimlerin düzenli aralıklarla ve sürekli olacak şekilde verilmesi önerilebilir.Anahtar kelimeler: psikoeğitim, şizofreni, inançlar, hemşirelik

Anahtar Kelimeler: psikoeğitim, şizofreni, inançlar, bakım elemanıCorresponding Author: Burcu Demir Gökmen, Türkiye
LookUs & Online Makale