Hızlı Arama
J Psy Nurs: ()

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bir Psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi
Evaluation According to the Functional Health Pattern Model and NANDA Diagnoses of Patient Care Plans Made by Nurses in a Psychiatry Department
Selma Sabancıoğulları, Elvan E. Ata, Meral Kelleci, Selma Doğan
2011; 2 - 3 | Sayfalar 117 - 122

DERLEME
2.
Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Electroconvulsive Therapy and Nursing Care
Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz
2011; 2 - 2 | Sayfalar 80 - 89

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
Determination of care needs according to functional health patterns model of elderly individuals who live in a nursing home
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Gülseren Keskin
doi: 10.5505/phd.2012.03511   2012; 3 - 1 | Sayfalar 13 - 21

4.
Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler
Quality of Life and Effective Variables Among Health Care Professionals
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu
2011; 2 - 2 | Sayfalar 61 - 68

5.
Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
High School Student’s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and Effective Factors
Gönül Özgür, Gülden Yörükoğlu, Leyla Baysan Arabacı
2011; 2 - 2 | Sayfalar 53 - 60

6.
Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi*
Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli*
Oya Çamcı, Yasemin Kutlu
2011; 2 - 1 | Sayfalar 9 - 16

DERLEME
7.
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler
The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel
Ayşe Büyükbayram, Hale Okçay
doi: 10.5505/phd.2013.14622   2013; 4 - 1 | Sayfalar 46 - 53

8.
Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme
The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review
Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
doi: 10.5505/phd.2013.92300   2013; 4 - 2 | Sayfalar 91 - 101

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills
Elanur Yılmaz Karabulutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş
2011; 2 - 2 | Sayfalar 75 - 79

10.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Nurses’ and Patients’ Opinions about Their Experiences During the Disease Process of Inpatients in the Intensive Care Unit
Çiğdem Alaca, Rana Yiğit, Ayşe Özcan
2011; 2 - 2 | Sayfalar 69 - 74

DERLEME
11.
Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?
How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence?
Nur Elçin Boyacıoğlu, Leyla Küçük
2011; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 45

OLGU SUNUMU
12.
Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu
The Delayed Leave: A Case Presentation
Semra Karaca
doi: 10.5505/phd.2012.39358   2012; 3 - 3 | Sayfalar 136 - 140

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Studying High School Students’ Detection Forms of Self Concepts In Terms Of Some Variables
Filiz Adana, Hülya Arslantaş, Muazzez Şahbaz
doi: 10.5505/phd.2012.00719   2012; 3 - 1 | Sayfalar 22 - 29

DERLEME
14.
Depresyon Tanılı Birey ve Hemşirelik Yaklaşımı
Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach
Şükran Ertekin Pınar, Havva Tel
doi: 10.5505/phd.2012.14633   2012; 3 - 2 | Sayfalar 86 - 91

15.
Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama Süreci ve İçselleştirilmiş Damgalama
Stigma Process and Internalized Stigma among Individuals with Mental Illness
Olcay Çam, Döndü Çuhadar
2011; 2 - 3 | Sayfalar 136 - 140

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler
Loneliness and Effective Factors in Alcohol and Drug Dependence
Bilge Yıldırım, Esra Engin, Serap Yıldırım
2011; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 30

17.
Psikiyatri Kliniği'nde Yatan Hastaların İlaç Uyumları ve Sosyal Destekle İlişkisi
Drug Compliance of Patients Hospitalized in the Psychiatry Clinic and the Relationship with Social Support
Meral Kelleci, Elvan E. Ata
2011; 2 - 3 | Sayfalar 105 - 110

18.
Meme kanseri olan evli kadın hastaların eşler arası uyum ve baş etme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between marital adjustment and coping strategies in married women with breast cancer
Elçin Babaoğlu Akdeniz
doi: 10.5505/phd.2012.08208   2012; 3 - 2 | Sayfalar 53 - 60

DERLEME
19.
İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü
The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing
Aysel KARACA, Gül Ünsal
doi: 10.5505/phd.2012.02486   2012; 3 - 2 | Sayfalar 80 - 85

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması
Comparison Of The Attachment Styles, Parent Attitudes and Social Supports Of Normal Adolescence And Adolescence Diagnosed With Substance Use Disorder
Hilal Aydoğdu, Mahire Olcay Çam
doi: 10.5505/phd.2013.86580   2013; 4 - 3 | Sayfalar 137 - 144