Hızlı Arama
J Psy Nurs: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Aile Yükünün Belirlenmesi
Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family
Serap Balcı, Hamiyet Kızıl, Sevim Savaşer, Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.14744/phd.2018.05657  

2.
Psikiyatri Hastalarının Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Sleep Quality of Psychiatry Patients Through Structural Equation Model
Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
doi: 10.14744/phd.2018.06978  

3.
Lise Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler
Food Addiction and Associated Factors Among High School Students in Turkey
Hatice Dayılar Candan, Leyla Küçük
doi: 10.14744/phd.2018.97759  

4.
Şizofreni Hastalarının Genel Sosyal İşlevsellikleri ve Bakım Veren Yakınlarının Bakım Yükü
Global Social Functioning of Patients with Schizophrenia and Care Burden of Caregiving Relatives
Yunus Kaya, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2018.43815  

5.
Psikiyatri Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Düzeylerinin İncelenmesi
Review Of Care-Oriented Nurse-Patient Interaction In Nurses Giving Care For Psychiatry Patients
Elif Deniz Kaçmaz, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.83702  

6.
Tidal Model ile İzlenen Alkol Bağımlılarının 12 Aylık Takip Sonuçları
Twelve-month Follow-up Results of Alcohol-Dependent Patients Followed by The Tidal Model
Ayşegül Savaşan, Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.46362  

7.
Sigara, Alkol ya da Madde Bağımlılarında Problem Çözme Becerisinin; Özkıyım, Depresyon, Umutsuzluk Üzerine Etkisi ve Birbirleriyle Olan İlişkileri
The Effect of Problem Solving Ability on Suicide, Depression and Hopelessness in Cigarette, Alcohol or Drug Users and Relationships with Each Other
Sakine Fırıncık, Nermin Gürhan
doi: 10.14744/phd.2018.57689  

DENEYSEL ARAŞTIRMA
8.
Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarına Verilen Psikoeğitimin Şizofreniye Yönelik İnançlara Etkisi*
The Effects Of Psycheducation Given To Care Staff Working At Special Care Centers On The Beliefs About Schizophrenia*
Burcu Demir Gökmen, Ayşe Okanlı
doi: 10.14744/phd.2018.03360  

9.
Kanser Hastalarında Psikoeğitimin Problem Çözme Becerisine Etkisi
The Effects Of Acceptıng Skılls In Psychoeducatıon In Solvıng Problems Of Cancer Patıents
Gülsüm Üzüm, Sevgi Nehir Türkmen
doi: 10.14744/phd.2018.74508  

OLGU SUNUMU
10.
Bir Erkek Anoreksiya Nervoza Olgusuna Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
A Nursing Care for a Male Anorexia Nervosa Case: Case Report
Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
doi: 10.14744/phd.2018.09326  

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
11.
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Sahip Bireylere Yapılan Stigma Konusundaki Düşünce ve Önerilerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Opınıons and Suggestions Of Communıcatıon Students On Stıgmatızatıon Agaınst Mental Illness
Işıl Işık, Sümeyra Nurdan, Ceren Zeren, Zümrüt Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2018.37268  

12.
Bakım Alanı ve Habitus
The Field of Care Work and Habitus
Bahanur Malak Akgün
doi: 10.14744/phd.2018.19971