Hızlı Arama
J Psy Nurs: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Psikiyatri Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Düzeylerinin İncelenmesi
Review Of Care-Oriented Nurse-Patient Interaction In Nurses Giving Care For Psychiatry Patients
Elif Deniz Kaçmaz, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.83702  

2.
Psikiyatri Hastalarının Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Sleep Quality of Psychiatry Patients Through Structural Equation Model
Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
doi: 10.14744/phd.2018.06978  

3.
Şizofreni Hastalarının Genel Sosyal İşlevsellikleri ve Bakım Veren Yakınlarının Bakım Yükü
Global Social Functioning of Patients with Schizophrenia and Care Burden of Caregiving Relatives
Yunus Kaya, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2018.43815  

4.
Sigara, Alkol ya da Madde Bağımlılarında Problem Çözme Becerisinin; Özkıyım, Depresyon, Umutsuzluk Üzerine Etkisi ve Birbirleriyle Olan İlişkileri
The Effect of Problem Solving Ability on Suicide, Depression and Hopelessness in Cigarette, Alcohol or Drug Users and Relationships with Each Other
Sakine Fırıncık, Nermin Gürhan
doi: 10.14744/phd.2018.57689  

DENEYSEL ARAŞTIRMA
5.
Kanser Hastalarında Psikoeğitimin Problem Çözme Becerisine Etkisi
The Effects Of Acceptıng Skılls In Psychoeducatıon In Solvıng Problems Of Cancer Patıents
Gülsüm Üzüm, Sevgi Nehir Türkmen
doi: 10.14744/phd.2018.74508