Hızlı Arama
J Psy Nurs: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
"Size Nasıl Hitap Edilmesini İstersiniz?": Hemşire-Hasta İletişiminde Kullanılan Hitap Şekli ve Hemşirelik Bakımı Arasındaki İlişki
"How Do You Prefer to be Addressed?": The Relationship Between Form of Address in Nurse-Patient Communication and Nursing Care
Buket Şimşek Arslan, Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.95867  Sayfa 0

2.
Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of the mental status of chronic kidney patients
Elif Ok, Özlem Işıl
doi: 10.14744/phd.2019.35119  Sayfa 0

3.
Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Caregivers and spouses for the diagnosed with cancer that psychometric properties of the Turkish Version of the Supportive Care Needs Survey—Partners and Caregivers
AZİZE ATLİ ÖZBAŞ, sevcan Kılıç, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.37029  Sayfa 0

4.
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Aile Yükünün Belirlenmesi
Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family
Serap Balcı, Hamiyet Kızıl, Sevim Savaşer, Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.14744/phd.2018.05657  Sayfa 0

5.
Yaşam Sonu Dönem ve Psikodrama: Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri, tutumları, duygusal zekaları ve kendini yansıtmalarına etkisi
End-of-life psychodrama: Influencing nursing students’ communication skills, attitudes, emotional intelligence and self-reflection
Audrey Marie Beauvais, Azize Atli Özbaş, Kathleen Wheeler
doi: 10.14744/phd.2019.96636  Sayfa 0

6.
Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler
Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women
Emel Bahadır Yılmaz, Ebru Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.17363  Sayfa 0

7.
Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyo-demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?
How was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between the years of 2007-2016 in Turkey?
Kamil Alptekin, Veli Duyan
doi: 10.14744/phd.2019.59354  Sayfa 0

8.
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi
The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional variables in nurses
Bahanur Malak Akgün, Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.21549  Sayfa 0

9.
Hemşirelerin Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının İncelenmesi
Examination Of Knowledge And Practices Of Nurses About Consultation Liaison Psychiatry Nursing
Serap Yıldırım, Ebru Şimşek, Koza Geridönmez, Şerife Basma, Übeyit Vurak
doi: 10.14744/phd.2019.21548  Sayfa 0

DERLEME
10.
Sosyal Anksiyeteye Müdahalede Teknolojik Bir Araç: Sanal Gerçeklik
A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality
Ömer Özer, Mustafa Kemal Yöntem
doi: 10.14744/phd.2019.75010  Sayfa 0

11.
Şizofreni Hastalarının Bakımına Yönelik Bir Tele Hemşirelik Uygulaması: Telefonla Problem Çözme Müdahalesi
A Telenursing Parctice For Care of People with Schizophrenia: Telephone Intervention Problem Solving
Esra Uslu, Kadriye Buldukoğlu, Lora Humphrey Beebe
doi: 10.14744/phd.2019.75768  Sayfa 0

12.
Tele-Psikiyatri
Telepsychiatry
Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi
doi: 10.14744/phd.2019.37232  Sayfa 0

13.
Deliryumun Yönetiminde Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar ve Hemşirenin Sorumlulukları
Non-Pharmacological Approaches and Nursing Responsibilities in Delirium Management
Canan Karadaş, Leyla Özdemir
doi: 10.14744/phd.2019.81994  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
14.
Ülkemizde Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşireliğinin Durumunun Bir Uygulama ve Bir Yönetmelik Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of State of Child and Adolescent Psychiatric Nursing in the Context of a Clinical Practice and a Regulation in Türkiye
Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.03371  Sayfa 0
Makale Özeti

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
15.
Bakım Alanı ve Habitus
The Field of Care Work and Habitus
Bahanur Malak Akgün
doi: 10.14744/phd.2018.19971  Sayfa 0